mBank S.A.

Specjalista ds. procesów compliance

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  12 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Specjalista ds. procesów compliance
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: IPR/01/0120

Jeśli jesteś osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań, odpowiedzialną, nie boisz się samodzielności, chcesz mieć wpływ na istniejące lub nowe procesy oferowania usług inwestycyjnych, na dodatek posiadasz doświadczenie w pracy z biznesem inwestycyjnym i masz świadomość compliance, to szukamy właśnie Ciebie!

Oferujemy pracę w renomowanej instytucji, która oferuje kompleksowe usługi inwestycyjne dla klientów detalicznych i korporacyjnych, umożliwiając inwestowanie na wielu rynkach i udzielając inwestorom dostępu do setek różnych instrumentów finansowych.

Twoje zadania:

 • aktywny udział w praktycznym wdrażaniu wymogów i wytycznych określanych przez przepisy prawa, organy nadzoru i jednostki mBanku,
 • bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi mBanku, biura maklerskiego, jednostką compliance w zakresie zgodności ze standardami compliance w zakresie przepisów rynku kapitałowego, obrotu giełdowego i forex,
 • udział w opiniowaniu regulacji wewnętrznych mających zastosowanie do działalności inwestycyjnej,
 • wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w zakresie procesów biznesowych oraz realizacji obowiązków compliance, budowanie świadomości w zakresie ryzyka compliance wśród pracowników,
 • identyfikacja, monitorowanie i raportowanie do właściwych jednostek ryzyka compliance, wynikającego lub związanego z działalnością operacyjną Banku,
 • weryfikowanie przestrzegania wymogów compliance oraz określanie szczegółowych wytycznych dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie czynności kontrolnych,

Decydując się na pracę u nas  będziesz mieć okazję współpracować z jednostkami biznesowymi oraz z inspektorem nadzoru.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowany kierunek prawo lub ekonomia),
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w instytucji finansowej, w tym aktywny udział we wdrażaniu dyrektywy MIFID II,
 • doświadczenie pracy z biznesem inwestycyjnym, w tym obsługa i wsparcie jednostek biznesowych w praktycznym wdrażaniu i stosowaniu wymogów prawa,
 • znajomości regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomości innych kluczowych aktów prawnych mających wpływ na działanie instytucji finansowych takich jak: przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, RODO, ustawy FATCA i CRS;
 • znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zainteresowanie prawem rynku kapitałowego,
 • mile widziana licencja maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego bądź ukończone studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego.
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista ds. procesów complianceNumer ref.: IPR/01/0120

Jeśli jesteś osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań, odpowiedzialną, nie boisz się samodzielności, chcesz mieć wpływ na istniejące lub nowe procesy oferowania usług inwestycyjnych, na dodatek posiadasz doświadczenie w pracy z biznesem inwestycyjnym i masz świadomość compliance, to szukamy właśnie Ciebie!

Oferujemy pracę w renomowanej instytucji, która oferuje kompleksowe usługi inwestycyjne dla klientów detalicznych i korporacyjnych, umożliwiając inwestowanie na wielu rynkach i udzielając inwestorom dostępu do setek różnych instrumentów finansowych.

Twoje zadania:

 • aktywny udział w praktycznym wdrażaniu wymogów i wytycznych określanych przez przepisy prawa, organy nadzoru i jednostki mBanku,
 • bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi mBanku, biura maklerskiego, jednostką compliance w zakresie zgodności ze standardami compliance w zakresie przepisów rynku kapitałowego, obrotu giełdowego i forex,
 • udział w opiniowaniu regulacji wewnętrznych mających zastosowanie do działalności inwestycyjnej,
 • wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w zakresie procesów biznesowych oraz realizacji obowiązków compliance, budowanie świadomości w zakresie ryzyka compliance wśród pracowników,
 • identyfikacja, monitorowanie i raportowanie do właściwych jednostek ryzyka compliance, wynikającego lub związanego z działalnością operacyjną Banku,
 • weryfikowanie przestrzegania wymogów compliance oraz określanie szczegółowych wytycznych dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie czynności kontrolnych,

Decydując się na pracę u nas  będziesz mieć okazję współpracować z jednostkami biznesowymi oraz z inspektorem nadzoru.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowany kierunek prawo lub ekonomia),
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w instytucji finansowej, w tym aktywny udział we wdrażaniu dyrektywy MIFID II,
 • doświadczenie pracy z biznesem inwestycyjnym, w tym obsługa i wsparcie jednostek biznesowych w praktycznym wdrażaniu i stosowaniu wymogów prawa,
 • znajomości regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomości innych kluczowych aktów prawnych mających wpływ na działanie instytucji finansowych takich jak: przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, RODO, ustawy FATCA i CRS;
 • znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zainteresowanie prawem rynku kapitałowego,
 • mile widziana licencja maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego bądź ukończone studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne