Ta oferta pracy jest nieaktualna od 350 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. programowania i administrowania bazami danych w Dziale Informatyki

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2017-11-08

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Zarząd Transportu Miejskiego

  ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Specjalista ds. programowania i administrowania bazami danych w Dziale Informatyki
  Miejsce pracy: Warszawa


  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe w obszarze technicznym
  • minimum czteroletnie ogólne doświadczenie zawodowe 
  • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym
  • umiejętność programowania obiektowego
  • znajomość baz danych modelowania i programowania baz danych w języku SQL
  • doświadczenie w programowaniu w środowisku rozwoju oprogramowania np. Eclipse
  • orientacja we współczesnych technologiach przetwarzania, dostępu, wykorzystania sieci
  • orientacja w architekturze środowisk eksploatacji aplikacji: Windows, Unix, Linux, middleware itp.
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe w obszarze informatycznym
  • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym
  • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • umiejętność analitycznego myślenia, sumienność i odpowiedzialność
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
  • samodzielność i kreatywność
  • zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego
  • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • programowanie aplikacji, modułów, interfejsów i protokołów wymiany danych
  • rozwój i utrzymanie systemów dziedzinowych i aplikacji
  • udział w opracowaniu założeń, specyfikacji wymagań oraz w realizacji projektów informatycznych
  • uczestnictwo w pracach wdrożeniowych systemów w organizacji dla wsparcia podstawowych zadań statutowych

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy

  Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji

  Stanowisko pracy

  Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

  Wymagane dokumenty:
  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
  • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie.
  W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest  Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848), ul. Żelazna 61.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w sytuacjach określonych w art. 35 Ustawy. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.


  Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 04.12.2017 r. do godz. 16.00 pod adresem:

  Zarząd Transportu Miejskiego
  Kancelaria Główna
  ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. programowania i administrowania bazami danych”

  W celu aplikowania należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w siedzibie ZTM.

  Druk wymaganych oświadczeń: (do pobrania tutaj).

  Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

  bottom