Oferta pracy

Specjalista ds. projektów badawczych

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieO firmie

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Podchorążych 2

Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to Uczelnia posiadająca tytuł najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce. W swojej działalności łączymy tradycję z nowoczesnym podejściem do realizowanych projektów. Stawiamy na innowacyjność. To miejsce dla kreatywnych ludzi, którzy mają pomysły i odwagę by wyznaczać nowe standardy. Wyróżnia nas kultura organizacyjna i bezpośrednia komunikacja. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania by tworzyć przyjazne miejsce pracy. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. projektów badawczych

Jednostka: Dział Nauki – Biuro Badań i Projektów

Numer ogłoszenia: 202118

Wymiar etatu: pełen etat

Termin składania dokumentów: 2021-06-25

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
 • Doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy. Mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.

Umiejętności zawodowe:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętności analityczne,
 • rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
 • otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
 • wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
 • współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
 • współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
 • prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
 • monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
 • przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
 • udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
 • udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
 • otwartość na zmiany,
 • chęć rozwoju zawodowego.

Zapraszamy do składania aplikacji poprzez przycisk Aplikuj.
Wymagane dokumenty można również składać do Działu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 170B) w godzinach: 8.00-15.00.
Prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopisaną nazwą stanowiska pracy.
Wymagane dokumenty są dostępne na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.
 
Kandydat, który nie został wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest do odbioru dokumentów w Dziale Organizacji i Zarządzania (pokój nr 170B) w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenia dot. ochrony danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kraków, dnia ……………………….
……………………….………..
(imię i nazwisko)
……………………….………..
(nr ref. ogłoszenia)
 
Oświadczenia
dotyczące ochrony danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu naboru na stanowisko:
……………………………………………………………………………………………………...
w zakresie szerszym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm).
 1. Jestem świadomy/a, że podanie danych na podstawie powyższej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w jej treści. Przyjmuję do wiadomości,
  że powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora Danych, wskazany w pkt I z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
……..……………………….……………….
(podpis osoby, której dane dotyczą)
Klauzula informacyjna
 1. Przyjmuję do wiadomości, że:
a)     Administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up. krakow.pl). Z Administratorem Danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.,
b)     Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected], lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora Danych, wskazany w lit. a,
c)     zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
  – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej: „RODO”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917);
 • i/lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe),
d)     zebrane dane osobowe, o których mowa w lit. c będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na ww. stanowisko,
e)     dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
f)      dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata/zamknięcia naboru bez wyboru kandydata lub do czasu odwołania zgody (dotyczy danych nieobowiązkowych),
g)     podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynika
z obowiązku przewidzianego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
h)     posiadam: prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach prawa,
i)      zebrane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
j)      w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
 
 
………………………………………………..

(podpis osoby, której dane dotyczą)

Ogłoszenie archiwalne