Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Interizon z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, zgadzasz się na przetwarzanie przez ten podmiot, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i przesłanych dokumentach (CV i List motywacyjny), w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Interizon z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000454776, REGON: 221853817, NIP: 9571068390.

2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Fundacja Interizon, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk lub elektronicznie pod adresem e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I ADMINISTRACJI.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda, a w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę także przepisy Kodeksu Pracy (art. 221).

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w procesie rekrutacyjnym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora danych osobowych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie i celach rekrutacji.

7. Pani/ Pana dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres niezbędny dla procesu rekrutacji, nie dłużej jednak 2 lata.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem usługobiorców, z których korzysta Administrator danych w toku procesu rekrutacji oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody do Administratora danych osobowych na powyżej podany adres e-mail.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego (poza UE), ani też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

INTERIZON

Specjalista ds. Projektów i Administracji

INTERIZONO firmie

INTERIZON

Trzy Lipy 3

Gdańsk

Specjalista ds. Projektów i Administracji
Miejsce pracy: Gdańsk

Prowadzenie biura: 

 • Prowadzenie rejestrów, redagowanie pism
 • Obsługa przepływu dokumentacji, korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Wystawianie faktur oraz weryfikacja stanu płatności
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do prezentacji, warsztatów, konferencji
 • Organizacja posiedzeń organów Klastra, warsztatów, spotkań, konferencji
 • Tworzenie newsletterów

Realizacja projektów: 

 • Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów
 • Udział w rozliczaniu projektów, w szczególności koordynacja finansowo-formalna, jak m.in.: opisywanie dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań wymaganych umową grantową oraz umową konsorcjum
 • Sporządzanie raportów finansowych, harmonogramów, przygotowanie rozliczeń wynikających z umów o dofinansowanie
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej projektów
 • Utrzymywanie komunikacji z instytucjami finansującymi oraz z wszystkimi interesariuszami projektów
 • Promocja realizowanych projektów 

Obsługa Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” 

 • Organizacja wydarzeń i spotkań
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestrów
 • Przygotowywanie raportów i opracowań
 • Promocja w mediach społecznościowych, publikacjach branżowych

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia/ finanse/ bankowość/ prawo/ administracja/zarządzanie)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Power Point, Outlook, Excel)
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Samodzielność, zaangażowanie, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
Specjalista ds. Projektów i Administracji

Prowadzenie biura: 

 • Prowadzenie rejestrów, redagowanie pism
 • Obsługa przepływu dokumentacji, korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Wystawianie faktur oraz weryfikacja stanu płatności
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do prezentacji, warsztatów, konferencji
 • Organizacja posiedzeń organów Klastra, warsztatów, spotkań, konferencji
 • Tworzenie newsletterów

Realizacja projektów: 

 • Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów
 • Udział w rozliczaniu projektów, w szczególności koordynacja finansowo-formalna, jak m.in.: opisywanie dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań wymaganych umową grantową oraz umową konsorcjum
 • Sporządzanie raportów finansowych, harmonogramów, przygotowanie rozliczeń wynikających z umów o dofinansowanie
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej projektów
 • Utrzymywanie komunikacji z instytucjami finansującymi oraz z wszystkimi interesariuszami projektów
 • Promocja realizowanych projektów 

Obsługa Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” 

 • Organizacja wydarzeń i spotkań
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestrów
 • Przygotowywanie raportów i opracowań
 • Promocja w mediach społecznościowych, publikacjach branżowych

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia/ finanse/ bankowość/ prawo/ administracja/zarządzanie)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Power Point, Outlook, Excel)
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Samodzielność, zaangażowanie, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy

Ogłoszenie archiwalne