Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych

Energa OZE S.A.O firmie

Energa OZE S.A.

Grunwaldzka 42A

Pruszcz Gdański

Grupa Kapitałowa Energa, wchodząca w skład GRUPY ORLEN, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych
Spółka: Energa OZE SA
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
Ogłoszenie BL/R/03/2021

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne - z obszaru energetyki, budownictwa lub pokrewne;      
 • doświadczenie (minimum 2 lata) na podobnym stanowisku;
 • dobrą znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);
 • użytkową znajomość ustawy Prawa budowlanego i przepisów powiązanych, procesu budowlanego;
 • znajomość zagadnień w zakresie budżetowania;
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • jesteś dyspozycyjny, rzetelny i terminowy;
 • jesteś zorganizowany, potrafisz pracować w zespole.

Zgłoś się do nas!

Ta praca jest dla Ciebie!

Jako Specjalista będziesz uczestniczył/a m.in. w:

 • planowaniu, realizacji i koordynowaniu prac w ramach realizowanych rozwojowych projektów inwestycyjnych w obiektach energetyki;
 • szacowaniu kosztów prac i budżetów projektów;
 • w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycyjnych zadań rozwojowych, analitycznych oraz na rzecz pozyskiwania i realizacji projektów B+R;
 • tworzeniu zestawień, rejestrów i raportów bieżących, sprawozdawczości;
 • uzyskiwaniu wymaganych zgód korporacyjnych;
 • kompletowaniu i archiwizacji dokumentacji;
 • tworzeniu harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych;
 • zasilaniu systemów informatycznych w niezbędne dane i dokumenty;
 • rozliczaniu projektów i przekazywaniu ich na majątek;
 • realizacji rozwojowych projektów inwestycyjnych;
 • udziale w roli członka zespołów projektowych w zadaniach inwestycyjnych, rozwojowych i modernizacyjnych;
 • inwentaryzacji majątku Spółki.

Oferujemy:

 

zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o pracę
wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności
możliwości wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych
dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Osoby zainteresowane pracą w Energa OZE SA w Biurze Rozwoju i Innowacji, prosimy o przesłanie CV (w języku polskim) w terminie do dnia 25.04.2021 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w Energa OZE SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub za pomocą przycisku aplikowania. 

Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja – Specjalista ds. projektów inwestycyjnych lub nr ogłoszenia BL/R/03/2021.

 

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa OZE SA dla kandydatów do pracy

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa OZE S.A.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa OZE S.A. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr BL/R/03/2021”

Aplikacja, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub dane te będą zbędne w procesie naboru, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Uprzejmie informujemy
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE SA, z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), al. Grunwaldzka 472.
2) Nasze dane kontaktowe to: e-mail [email protected], adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
3) Z inspektorem ochrony danych(IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych
do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, na podstawie art.6 ust 1 lit. c RODO:
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych:
c. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przesłanych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO:
d. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
e. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (archiwizacji protokołu z naboru, zawierającego dane podstawowe, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
5) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
a. imię (imiona) i nazwisko:
b. data urodzenia;
c. dane kontaktowe kandydata;
d. wykształcenie;
e. kwalifikacje zawodowe;
f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:
a. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych:
b. dane szczególnych kategorii ( sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń
o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych i wyrażono wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a. podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych;
b. podmioty świadczące usługi prawne;
c. podmioty dostarczające korespondencję;
d. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
e. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
f. podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora.
Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
7) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji a po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie zniszczone.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d. wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
9) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Ogłoszenie archiwalne