Ta oferta pracy jest nieaktualna od 127 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. prowadzenia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
   

  Specjalista ds. prowadzenia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1
   
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


  Adres urzędu: 
  01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

   

  Warunki pracy:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
  • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
  • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

  Główne zadania:

  • udział w prowadzeniu rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, a także udział w tworzeniu i aktualizacji bazy danych w tym zakresie;
  • udzielanie informacji dotyczących sposobu wypełniania i składania wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji;
  • udział w przekazywaniu do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) zasobu informacyjnego dotyczącego przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji oraz zarządców dróg, którzy poinformowali o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego oraz lokalizacji tych inwestycji;
  • udział w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację;
  • publikowanie na stronie internetowej UKE lub na stronie podmiotowej BIP UKE informacji przekazanych przez zarządców dróg, którzy poinformowali o zamiarze rozpoczęcia budowy
  • lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego oraz o lokalizacji tych inwestycji;
  • udział w przekazywaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o wpisach oraz wykreśleniach dokonywanych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • znajomość przepisów ustaw: o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawo telekomunikacyjne, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość zagadnień związanych sektorem telekomunikacyjnym, w szczególności zagadnień dotyczących prowadzenia działalności telekomunikacyjnej;
  • umiejętność obsługi programów MS Excel i MS Access, przeprowadzania analiz, generowania raportów i dokumentów wynikowych;
  • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • życiorys/CV i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, 
   w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesłać do dnia 18 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego
  lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej

  Biuro Administracji

  ul. Giełdowa 7/9

  01-211 Warszawa

  z dopiskiem „specjalista DSA/WGD/7”

  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania.

  Dane osobowe – klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
  www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

  Inne informacje

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.
   
  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   
  Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani podpisać oświadczenia w dniu przeprowadzania naboru.
   
  Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
   
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
  w wysokości 3 935,06 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,1) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

  • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  • test wiedzy;
  • test językowy;
  • zadanie praktyczne (MS Excel, MS Access, analizy, generowanie raportów);
  • test kompetencyjny;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]