Specjalista ds. przygotowania inwestycji w Dziale Inwestycji i Remontów

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 • Warszawska 24
  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Kraków

Politechnika Krakowska

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. przygotowania inwestycji
w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Inwestycji i Remontów,
sekcja przygotowania inwestycji i remontów
 
1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowanie danych i materiałów wyjściowych dla jednostek projektowych;
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych;
 • tworzenie zapytań ofertowych na prace projektowo-kosztorysowe;
 • przygotowywanie danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowo-kosztorysowe oraz materiałów przetargowych dla oferentów w formie: części opisowej zakresu projektowanego zagadnienia oraz załączników graficznych do celów projektowych oraz przekazywanie ich do Działu Zamówień Publicznych PK;
 • sporządzanie materiałów przetargowych w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oferentów celem realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych;
 • przygotowanie wniosków o uzyskanie: decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia wykonania robót budowlanych celem realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w następujących urzędach: Urząd Miasta Krakowa, ZDM, PINB, ZUDP, MPWiK, MPEC, WUOZ, i inne jednostki w ramach potrzeb;
 • analiza przekazanej dokumentacji projektowej;
 • nadzorowanie procesu powstawania projektu budowlanego, wykonawczego lub architektonicznego;
 • raportowanie realizacji budżetu oraz zadań;
 • prace administracyjno-biurowe zapewniające sprawną realizację inwestycji/remontu;
 • wsparcie pionu wykonawczego w procesie realizacji inwestycji/remontu
2. Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie: wyższe techniczne ze wskazaniem na profil architektura, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe;
 • staż pracy min. 3 lata;
 • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji: minimum 5 lat;
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi
 • znajomość procedur administracyjnych;
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych;
 • obsługa programu AutoCAD;
 • prawo jazdy kat. B.

3. Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność;
 • operatywność i zdolności mediacyjne;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność, sumienność.

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej, w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected], w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty ds. przygotowania inwestycji.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 15-22.12.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Ogłoszenie archiwalne