Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. przygotowania inwestycji

Zarząd Inwestycji Miejskich

 • Wrocław, dolnośląskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Zarząd Inwestycji Miejskich
ogłasza nabór na wolne urzędnicze 

„Stanowisko ds. przygotowania inwestycji

Uwaga! Zmiana terminu składania aplikacji do dnia 7 grudnia 2021 r. do godziny 15:30.

 

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjne, profil (specjalność): infrastruktura techniczna drogowa, sieci zewnętrzne, geodezja, budownictwo lub inne pokrewne;
 • minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z przygotowaniem lub prowadzeniem inwestycji budowlanych.

Wymagania dodatkowe: 

 • uprawnienia budowlane do projektowania;
 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • dobra znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie, przepisów ustawy Prawo budowlane i towarzyszących, ustawy Prawo zamówień publicznych, trybów i postępowań administracyjnych
   w budownictwie,
  • umiejętność koordynowania i organizowania pracy,
  • umiejętność prowadzenia korespondencji.
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
  • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność,
  • komunikatywność, kreatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych:

Prowadzenie przygotowania inwestycji w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej drogowej, sieci zewnętrznych, w tym:

 • opiniowanie możliwości technicznych i finansowych realizacji inwestycji i uwarunkowań realizacyjnych;
 • opracowywanie wniosków o cele publiczne, warunków zabudowy;
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych;
 • dokonywanie wycen prac projektowych oraz budowlanych;
 • sporządzanie wniosków przetargowych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych);
 • nadzór nad procesem projektowym, współpraca z projektantem, sprawdzanie i ocena dokumentacji projektowej;
 • opracowywanie materiałów graficznych (prezentacji) w programie PowerPoint;
 • obsługa postępowań administracyjnych, budowlanych, środowiskowych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostkami gminnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych projektów i inwestycji;
 • prowadzenie korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • wykonywanie zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Zarządu Inwestycji Miejskich (dostępnym na stronie www.bip.zim.wroc.pl/podstawy_dzialalnosci.html).

Informacje o warunkach pracy:

Pracownik będzie wykonywał pracę biurową przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie pracodawcy oraz będzie wykonywał pracę w miejscach przygotowywanych inwestycji na terenie Gminy Wrocław.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia zawarte w CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
 • kwestionariusz osobowy (wzór: http://www.zim.wroc.pl/files/kwestionariusz.pdf – plik do pobrania);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór: http://www.zim.wroc.pl/files/karalnosc.pdf – plik do pobrania);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę, pełny etat;
 • narzędzia niezbędne do pracy: komputer, telefon;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szansę na udział w realizacji najciekawszych wrocławskich inwestycji;
 • benefity socjalne m.in. dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia okolicznościowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu, przy ul. Januszowickiej 15a (w kancelarii na parterze), pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Zarządu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne urzędnicze „Stanowisko ds. przygotowania inwestycji” w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. do godziny 15:30.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZIM oraz stronie internetowej ZIM (www.zim.wroc.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy:

 • spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia),
 • złożyli najciekawsze oferty.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Ogłoszenie archiwalne