Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. realizacji budżetu

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIEO firmie

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE

Świętego Wojciecha 13

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • księguje dokumenty księgowe oraz rozlicza: konta wydatków, dochodów i pozabilansowe, a także konta rozrachunkowe kontrahentów i delegacje służbowe pracowników

 • Przygotowuje dokumenty i zestawienia do sprawozdawczości budżetowej

 • Prowadzi ewidencję majątku trwałego, uczestniczy w inwentaryzacji i ją rozlicza

 • Przygotowuje przelewy bankowe (w tym, odprowadza dochody budżetowe na konto MF)

 • Prowadzi rejestr umów cywilno – prawnych, wystawia noty księgowe oraz prowadzi rejestry not odsetkowych i korygujących

 • W zastępstwie, rozlicza i uzgadnia wpłaty dochodów budżetowych, prowadzi rejestr dokumentów zakupu wpływających do DFK

 • W zastępstwie, wystawia dokumenty sprzedaży, prowadzi ewidencję i rozliczenia ZFŚS oraz PKZP

 • W zastępstwie, prawidłowo nalicza listy płac (weryfikuje składniki wynagrodzenia i potrąceń)

 • Przygotowuje dokumenty do przekazania do archiwum zakładowego

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w komórce księgowej

 • Znajomość ustawy o rachunkowości

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń w sferze budżetowej, ubezpieczeń społecznych oraz podatku od osób fizycznych

 • Umiejętność analizowania informacji

 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz samodzielność

 • Umiejętność formułowania pism i wniosków

 • Dobra znajomość aplikacji biurowych (Excel, Word)

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Komunikatywność

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze finansów publicznych

 • Umiejętność obsługi elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR

 • Znajomość programów finansowo-księgowych linii PROGMAN

 • Znajomość programu PŁATNIK

 • Znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)

To oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów

 • wakacji, ferii i przerw świątecznych

 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

 • Szkolenia

 • Możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych

 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dopłaty do żłobka, przedszkola,

 • niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego no bardzo korzystnych warunkach

 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • Świetną lokalizację w centrum miasta

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • Praca w siedzibie urzędu przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie, administracyjno-biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek przy ul. św. Wojciecha 13 częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 2 piętrze budynku AP.

 • Długotrwała pozycja siedząca praca z dokumentami, stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy, czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze

etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostaną sprawdzone wiedza i kompetencje kandydata wymienione w ogłoszeniu

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-03-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o dobrej znajomości aplikacji Excel i Word

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

https://nabory.kprm.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecin/specjalista,73623,v7

Aplikuj do: 14 lutego 2021

Aplikuj poprzez przycisk Aplikuj, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 73623 / 27.01.2021.

Lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 73623" na adres: Archiwum Państwowe w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13 70-410 Szczecin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 91 433 50 02 (151) lub mailowego na adres: [email protected]

Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy