Specjalista ds. Realizacji i Rozliczeń Budów

 • Racibórz, Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 19.06.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 19.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Specjalista ds. realizacji i rozliczeń budów
  Miejsce pracy:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Gliwice
  Biuro Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • Zarządzanie procesem przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji (zakończone pozwoleniem na budowę),
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
  • Pełnienie nadzoru nad realizacją infrastruktury i obiektów Zbiornika Racibórz Dolny pod kątem zgodności z wymaganiami prawa i racjonalnego wydatkowania środków publicznych (projekt, budowa),
  • Monitorowanie i analiza realizowanych prac wraz z  przygotowaniem koniecznych korekt harmonogramów i budżetów,
  • Przygotowanie okresowych raportów prezentujących stan realizacji przedsięwzięć ocenę  jakości produktów oraz uzyskane rezultaty,
  • Raportowanie stanu zaawansowania prac związanych z procesem przygotowania dokumentów przetargowych, wyłaniania dostawców usług lub towarów, realizacji i rozliczenia kontraktów,
  • Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym,
  • Udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach wykonanych obiektów,
  • Prowadzenie korespondencji dot. zakresu zadań zespołu,
  • Współpraca z pozostałymi komórkami przy przygotowaniu i aktualizowaniu harmonogramu i budżetu,
  • Udział w zakresie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych,
  • Nadzór nad odtwarzaniem likwidowanych obiektów użyteczności publicznej,
  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, a wynikających z umowy
   o pracę.

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo lub techniczne – warunek konieczny,
  • 3 -letnie ogólne doświadczenie w pracy,
  • Znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Znajomość zasad tworzenia umów, ogólna znajomość prawa w tym zakresie,
  • Znajomość kosztorysowania,
  • Umiejętność redagowania pism,
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem,
  • Rzetelność, systematyczność, terminowość,
  • Znajomość obsługi komputera: bardzo dobra obsługa programów Word i Excel oraz Power Point,
  • Obsługa sprzętu biurowego,
  • Prawo jazdy kategorii B.

  Wymagania dodatkowe:

  • Dyspozycyjność, komunikatywność,
  • Odporność na stres, asertywność,
  • Mile widziane będzie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
  • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,
  • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Życiorys i list motywacyjny.
  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ
   
  Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 17.07.2019 r.
   
  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 21.11.2019 r.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.