INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej „RODO” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, informuje mnie, a ja przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych jest NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Wyspiańskiego 3, mail: [email protected],
 2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Kinga Nowobilska, e-mail [email protected],
 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji, a przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współpracujące, na podstawie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
 4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom spółki w celu i w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
 5. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym w celu zgodnym
 6. z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 7. Moje dane osobowe w związku z przeprowadzoną rekrutacją w zależności od wyrażonej zgody:
  a. będą przechowywane przez okres konkretnej rekrutacji, następnie niszczone,
 8. będą przechowywane przez okres 1 roku w wypadku uzyskania zgody na przyszłe rekrutacje. Po wskazanym okresie zostaną zniszczone.
 9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 10. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza RODO,
 11. Zostałem poinformowany i jestem świadomy, że odmowa podania moich danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 12. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 13. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.NEWAG S.A.

Specjalista ds. Reklamacji

NEWAG S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 15 dni
  7 Luty 2020
 • Specjalista
Jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami
taboru szy­no­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem, poszu­kuje kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów
na sta­no­wi­sko: 

Specjalista ds. Reklamacji

Miejsce pracy: Nowy Sącz/Łódź


Obo­wiązki:

 • przyjmowanie i analiza zgłoszeń reklamacyjnych
 • uzgodnienia miejsca i sposobu naprawy pojazdów
 • realizacja i nadzór nad następstwami finansowymi reklamacji
 • bieżący kontakt z Klientem w zakresie obsługi reklamacji
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy w celu usunięcia reklamacji

Wyma­ga­nia:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku w Dziale Serwisu
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, zaangażowanie

Ofe­ru­jemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • uczestnictwo w innowacyjnych projektach
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • uczestnictwo w szkoleniach
 • kurs języka angielskiego i niemieckiego
 • system premiowy

Osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­simy o prze­sła­nie apli­ka­cji z dopi­skiem w tema­cie: 
Specjalista ds. Reklamacji Nowy Sącz lub Specjalista ds. Reklamacji Łódź.

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

 

Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:
 
Tylko obecna rekrutacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
 
 
Obecna i przyszłe rekrutacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.
Jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami
taboru szy­no­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem, poszu­kuje kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów
na sta­no­wi­sko: 

Specjalista ds. Reklamacji

Miejsce pracy: Nowy Sącz/Łódź

Obo­wiązki:

 • przyjmowanie i analiza zgłoszeń reklamacyjnych
 • uzgodnienia miejsca i sposobu naprawy pojazdów
 • realizacja i nadzór nad następstwami finansowymi reklamacji
 • bieżący kontakt z Klientem w zakresie obsługi reklamacji
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy w celu usunięcia reklamacji

Wyma­ga­nia:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku w Dziale Serwisu
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, zaangażowanie

Ofe­ru­jemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • uczestnictwo w innowacyjnych projektach
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • uczestnictwo w szkoleniach
 • kurs języka angielskiego i niemieckiego
 • system premiowy

Osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­simy o prze­sła­nie apli­ka­cji z dopi­skiem w tema­cie: 
Specjalista ds. Reklamacji Nowy Sącz lub Specjalista ds. Reklamacji Łódź.

Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:
 
Tylko obecna rekrutacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
 
 
Obecna i przyszłe rekrutacje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

 

Ogłoszenie archiwalne