Ta oferta pracy jest nieaktualna od 215 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Relacji z Klientami

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-11-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Vienna Life oferuje sprawdzone rozwiązania inwestycyjne, ubezpieczeniowe i oszczędnościowe, dzięki którym klienci mogą cieszyć się życiem i niezależnością finansową.

  www.viennalife.pl

  Specjalista ds. Relacji z Klientami
  Miejsce pracy:29/2018

  Czym będziesz się zajmować?

  Do Twoich podstawowych zadań będzie należało zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów Vienna Life przez:

  • utrzymywanie dobrych relacji z klientami Vienna Life
  • udzielanie klientom informacji o firmie i ofercie produktowej
  • rozpoznawanie oczekiwań klientów oraz oferowanie rozwiązań inwestycyjnych dostosowanych do ich potrzeb
  • przyjmowanie dyspozycji i odpowiadanie na pytania dotyczące zawartych przez klienta umów ubezpieczenia
  • odpowiadanie na zgłoszone przez klientów potrzeby dotyczące produktów Vienna Life i współpracy
   ze Spółką
  • zgłaszanie rekomendacji mających na celu poprawę jakości obsługi klienta

  Czego od Ciebie wymagamy?

  • wykształcenia minimum średniego
  • minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze klienta (mile widziane doświadczenie w obsłudze telefonicznej)
  • wiedzy na temat rynków finansowych i produktów finansowych
  • umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientami
  • umiejętności posługiwania się aplikacjami z pakietu MS Office
  • bardzo dobrej organizacji pracy
  • doświadczenie w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem

  Od kandydatów oczekujemy również spełnienia wymagań wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, tj. pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa określone
  w ustawie.


  Co oferujemy?

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym i zmiennym
  • bogaty pakiet świadczeń, w tym opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę multisport
  • szkolenia oraz codzienne wsparcie przełożonego i zespołu
  • możliwość zdobywania wiedzy z obszaru obsługi i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
   i inwestycyjnych


  Zainteresowała Cię nasza propozycja? Prześlij swój życiorys.

  Dziękujemy za zainteresowanie.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Administrator Pani/Pana danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa), (dalej „Administrator”).

  Dane kontaktowe Administratora

  Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

  Inspektor ochrony danych

  Z inspektorem ochrony danych (dalej „IOD”) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia rekrutacji, na stanowisko, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie – podstawami prawnymi Pani/Pana danych w tym celu są:przeprowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;
   • niezbędność przetwarzania do realizacji obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy, w tym art. 221 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, ewentualnie innych przepisy prawa – jeżeli z innych przepisów prawa, wynikać będzie obowiązek podania przez Panią/Pana innych danych osobowych,
   • dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie podanych przez Panią/Pana dodatkowych danych mających związek z rekrutacją;
  • obrony przed roszczeniami związanymi z dyskryminacją w zatrudnieniu i innymi roszczeniami dotyczącymi nawiązania stosunku pracy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci obrony przed roszczeniami związanymi z dyskryminacją w zatrudnieniu i innymi roszczeniami dotyczącymi nawiązania stosunku pracy.
  • weryfikacji z listami grup, osób lub podmiotów na które zostały nałożone sankcje międzynarodowe.

  Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, na stanowisko, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Jednakże Administrator może przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją – w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci obrony przed roszczeniami związanymi z dyskryminacją w zatrudnieniu i innymi roszczeniami dotyczącymi nawiązania stosunku pracy.

  W odniesieniu danych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator będzie przetwarzał dane do momentu odwołania zgody – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez eRecruitment Solutions sp. z o.o. oraz mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: agencjom zatrudnienia, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi kadrowo-płacowe, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym wstępne badania lekarskie przed przyjęciem do pracy.

  Na moment przekazywania niniejszej informacji, Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z IOD. Dane kontaktowe Administratora oraz IOD wskazano powyżej.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Niepodanie tych danych może mieć negatywny wpływ na możliwość zatrudnienia Pani/Pana na stanowisku, o które się Pani/Pan ubiega.

  W przypadku, gdy odrębne przepisy będą zobowiązywały Pana/Panią do podania danych osobowych, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym fakcie i konsekwencjach niepodania danych.

  Podanie pozostałych danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało negatywnego wpływu na możliwość zatrudniania Pani/Pana na stanowisku, o które się Pani/Pan ubiega.