Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

SPE/193/1021

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. RODO

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Pełny etat, Dodatkowa/tymczasowa
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Specjalista ds. RODONumer ref.: SPE/193/1021

Opis odpowiedzialności:

 • udział opiniowaniu w tym regulacji wewnętrznych lub projektów umów , aby były zgodne z RODO
 • rola doradcy, jak wdrożyć odpowiednie i skuteczne środki organizacyjne, które ochronią dane osobowe oraz przestrzegać RODO
 • wykrywanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych co do jego źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz wskazywanie sposobów, jak je zminimalizować
 • współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi banku, gdy dojdzie do naruszeń ochrony danych osobowych
 • kontrola procesów oraz produktów informatycznych, aby były zgodne z RODO
 • monitoring przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
 • uczestnictwo w projektach bankowych, które mają gwarantować ich zgodność z RODO
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania osób, których dane dotyczą, jeśli wpływają na skrzynkę mailową [email protected]
 • prowadzenie merytoryczne strony intranetowej RODO
 • aktualizacja strony www.mbank.pl/rodo we współpracy z jednostkami organizacyjnymi, które odpowiadają za publikowane na niej informacje
 • przygotowywanie informacji do corocznego raportu IDO o podejmowanych działaniach i realizowanych zadaniach
 • monitoring norm i standardów bezpieczeństwa, które dotyczą produktów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz wydawanie rekomendacji, aby je wdrożyć i chronić przetwarzane dane odpowiednio do zagrożeń
 • współdziała z zespołem bezpieczeństwa IT przy ocenie ryzyka bezpieczeństwa procesów w zakresie Zarządzania Ciągłością Działania Banku oraz ocenie klasy bezpieczeństwa produktów informatycznych

 

Nasze oczekiwania:

 • praktyczna znajomość RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • doświadczenie w tym obszarze – 2 lata pracy
 • znajomość bankowości
 • znajomość jęz. angielskiego
 • posługiwanie się aplikacjami: Excel, MS Forms, confluence
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność samodzielnej pracy i zarządzania powierzonymi zadaniami w określonych ramach czasowych

Nasza propozycja to zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne