Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
 
 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem[i] Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław, www. serwis.tauron-dystrybucja.pl.
 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Będziemy przetwarzać podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe:
a)    Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
b)    znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.
 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
a)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[ii] [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.  
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.
c)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy, do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako Współadministratorzy[iii] wraz  z pozostałymi spółkami Grupy TAURON https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Pani/Panu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało kolejnego aplikowania.
 1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)      prawo do wniesienia sprzeciwu,
b)      prawo dostępu do danych osobowych,
c)      prawo do sprostowania danych,
d)      prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f)       prawo do przenoszenia danych,
g)      prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
h)      prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami,
i)       prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
 1. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany sposób:
a)      pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b)      e-mailowo na adres [email protected]
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG można zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a)      podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
b)      podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.
 
[i] Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO
[ii] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO
[iii] Współadministrator – podmiot, który z co najmniej jedynym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – art. 26 ust. 1 RODO
 
TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS SA

Specjalista ds. rozwoju projektów w obszarze E-Mobility

TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS SAO firmie

TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS SA

aleja Roździeńskiego 188h

Katowice

Specjalista ds. rozwoju projektów w obszarze E-Mobility

Spółka: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Lokalizacja: Katowice

Nr ref: TDS/2020/01/01

Miejsce pracy: Katowice

Kim jesteśmy?

MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników.
Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jesteśmy jedną z największych grup energetycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski. Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje.


Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA.
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz.

Twoje zadania

 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie projektu zakładającego budowę stacji ładowania
 • Pozyskiwanie lokalizacji pod budowę stacji ładowania
 • Tworzenie dokumentacji i umów oraz nadzór nad ich prawidłową i terminową realizacją
 • Nadzór nad realizacją prac wykonawczych przy współpracy z innymi spółkami Grupy TAURON
 • Współpraca z producentami stacji ładowania oraz dostawcami systemu software
 • Zarządzanie systemem software oraz aplikacją obsługującą usługi z zakresu carsharing’u

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne
 • 2 lata doświadczenia w pracy w środowisku projektowym (PRINCE2/Agile) lub praktyczna znajomość metodyk oraz standardów zarządzania projektami
 • Znajomość MS Office – w szczególności Excel oraz Power Point
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Zaangażowanie w realizację zadań, terminowość, skrupulatność, dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania, zarządzania projektami
 • Znajomość rynku e-mobility, branży energetycznej lub produktów technologicznych
 • Doświadczenie w obszarze integracji hardware oraz software
 • Chęć rozwoju oraz śledzenia bieżących trendów na rynku Elektromobilności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym w tym w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz nie podawaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego. Podanie dodatkowych danych osobowych o Tobie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek zalecane do oceny i weryfikacji Twojego przygotowania, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, tak aby TAURON Dystrybucja Serwis S.A. mógł wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko lub pozycję oraz sprawdzić Twój potencjał zawodowy, umiejętności i zdolności. Twoja zgoda nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
 
Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących moich danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź inne podobne stanowiska w Spółkach Grupy TAURON. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie, brak jej wyrażania uniemożliwi udział w ewentualnych dalszych rekrutacjach.
[ ] Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną pod linkiem: https://serwis.tauron-dystrybucja.pl/rodo-dane-osobowe
 

Kim jesteśmy?

MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników.
Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jesteśmy jedną z największych grup energetycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski. Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje.


Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA.
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz.

Specjalista ds. rozwoju projektów w obszarze E-Mobility

Twoje zadania

 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie projektu zakładającego budowę stacji ładowania
 • Pozyskiwanie lokalizacji pod budowę stacji ładowania
 • Tworzenie dokumentacji i umów oraz nadzór nad ich prawidłową i terminową realizacją
 • Nadzór nad realizacją prac wykonawczych przy współpracy z innymi spółkami Grupy TAURON
 • Współpraca z producentami stacji ładowania oraz dostawcami systemu software
 • Zarządzanie systemem software oraz aplikacją obsługującą usługi z zakresu carsharing’u

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne
 • 2 lata doświadczenia w pracy w środowisku projektowym (PRINCE2/Agile) lub praktyczna znajomość metodyk oraz standardów zarządzania projektami
 • Znajomość MS Office – w szczególności Excel oraz Power Point
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Zaangażowanie w realizację zadań, terminowość, skrupulatność, dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania, zarządzania projektami
 • Znajomość rynku e-mobility, branży energetycznej lub produktów technologicznych
 • Doświadczenie w obszarze integracji hardware oraz software
 • Chęć rozwoju oraz śledzenia bieżących trendów na rynku Elektromobilności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym w tym w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz nie podawaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego. Podanie dodatkowych danych osobowych o Tobie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek zalecane do oceny i weryfikacji Twojego przygotowania, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, tak aby TAURON Dystrybucja Serwis S.A. mógł wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko lub pozycję oraz sprawdzić Twój potencjał zawodowy, umiejętności i zdolności. Twoja zgoda nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
 
Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących moich danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź inne podobne stanowiska w Spółkach Grupy TAURON. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie, brak jej wyrażania uniemożliwi udział w ewentualnych dalszych rekrutacjach.
[ ] Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną pod linkiem: https://serwis.tauron-dystrybucja.pl/rodo-dane-osobowe
 

Spółka: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Lokalizacja: Katowice

Nr ref: TDS/2020/01/01

Ogłoszenie archiwalne