Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Ryzyka

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. O firmie

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Olivia Point

Gdańsk

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Ryzyka
ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
Miejsce świadczenia usługi: Gdańsk

Numer ref.: 06/BI/EITE/2021

Co robimy:

 

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji.
Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele „graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,


Oraz posiadasz:

 • wykształcenie wyższe (mile widziana specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
  lub zarządzania ryzykiem na różnych płaszczyznach organizacji),
 • praktyczna znajomość zagadnień normy ISO 27001 (mile widziany – audytor wiodący ISO 27001),
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji w obszarze ryzyka korporacyjnego (mile widziana znajomość zagadnień związanych z normą ISO 31000),
 • znajomość zagadnień normy ISO 22301 będzie dodatkowym atutem,
 • wiedzę w przeprowadzaniu analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji,
 • znajomość zagadnień dotyczących Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość zagadnień finansowych będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją,
 • umiejętność opracowania analiz i raportów oraz przygotowania prezentacji,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność w realizacji przydzielanych zadań,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • samodzielność w działaniu oraz inicjatywę,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Zgłoś się do nas!
Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Jako Specjalista ds. Ryzyka będziesz:

 • wdrażać i utrzymywać normy ISO 27001 w spółkach Grupy Kapitałowej,
 • brać udział w audytach wewnętrznych w ramach normy ISO 27001 i ISO 31000,
 • zarządzać ryzykiem bezpieczeństwa informacji oraz ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa (przeprowadzenie analizy, przygotowanie raportów, nadzór nad realizacją zaleceń),
 • prowadzić nadzór nad realizacją zaleceń wynikających z przeprowadzonych analiz ryzyka,
 • realizować zadań w obszarze zgodności (Compliance),
 • brać udział w tworzeniu regulacji, opracowywaniu raportów i wyników analiz dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji,
 • realizować prace w obszarze sprawozdawczości finansowej w zakresie komórki organizacyjnej.

Oferujemy Ci:

zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji w zakresie umowy o pracę,
możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
sprzyjającą rozwojowi partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
rozwój kompetencji, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
możliwość współpracy z doświadczonymi ekspertami
atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych*
dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego
*m.in. opieka medyczna, badania profilaktyczne, akcje prozdrowotne, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wczasów, trzy razy w roku pieniężne świadczenia świąteczne, karty świąteczne dla dzieci pracowników, taryfa pracownicza, programy emerytalne i oszczędnościowe: PPE i PPK

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim

do dnia 5 marca 2021 roku

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska/roli, na które prowadzona jest rekrutacja.
Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.
Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 06/BI/EITE/2021.”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuży niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 06/BI/EITE/2021 przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. w okresie 6 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. .”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A,

2)      Nasze dane kontaktowe: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.], ul. [Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A, [email protected]

3)      Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)      Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a)      przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)      przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;

c)       przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

d)      podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5)      Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

a)      Imię (imiona) i nazwisko;

b)      datę urodzenia;

c)       dane kontaktowe kandydata;

d)      wykształcenie;

e)      kwalifikacje zawodowe;

f)        przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

a)      inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;

b)      dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a)      podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;

b)      podmioty świadczące usługi prawne;

c)       podmioty dostarczające korespondencję;

d)      podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;

e)      podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;

f)        podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7)      Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

8)      Informujemy o przysługujących prawach do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;

b)      sprostowania swoich danych osobowych;

c)       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d)      przenoszenia danych;

e)      wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f)        usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

g)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

 

Zatrudnienie w ramach:
Umowa o pracę

Ogłoszenie archiwalne