Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. seminariów - projekt ZSK2

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 13.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Badań Edukacyjnych

  Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 270 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

  Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwana jest osoba do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

  Specjalista ds. seminariów - projekt ZSK2

  Miejsce pracy: Warszawa

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za organizację i rozliczanie seminariów współpracując z firmami seminaryjnymi, ekspertami merytorycznymi, prelegentami i trenerami.

  Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie kwalifikacje.gov.pl

  Główne obowiązki:

  • realizacja seminariów przy współpracy z firmami seminaryjnymi, podwykonawcami, np. firmy cateringowe, drukarnie, kurierskie, wynajmujące sale konferencyjne,
  • merytoryczna współpraca z zespołem ekspertów i trenerów nad przygotowaniem programów oraz materiałów na zaplanowane seminaria,
  • techniczne przygotowanie i logistyka materiałów, pomocy dydaktycznych dla prelegentów oraz uczestników seminariów,
  • współtworzenie/tworzenie niezbędnych wkładów merytorycznych do dokumentów przetargowych stworzonych na potrzeby seminaryjne,
  • aktywna rekrutacja uczestników seminariów,
  • przygotowanie materiałów poseminaryjnych,
  • tworzenie i aktualizacja baz danych dotyczących konferencji, seminariów oraz bazy adresowej uczestników szkoleń/seminariów,
  • opracowanie wkładów merytorycznych niezbędnych do rozliczania kosztów seminariów,
  • opieka, weryfikacja merytoryczna zrealizowanego budżetu wskazanego dla działań seminaryjnych.

  Wymagania:

  • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji seminariów/warsztatów/szkoleń, także z podwykonawcami,
  • umiejętność analizowani/rozliczania kosztów seminariów/warsztatów/szkoleń,
  • dobra znajomość programu Excel jako narzędzia pracy,
  • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.
  • mile widziane: doświadczenie w realizacji seminariów i szkoleń finansowanych ze środków UE, tworzenie dokumentacji projektowej (SIWZ, OPZ, itp.),
  • mile widziane: znajomość Ustawy o ZSK oraz wiedza nt. kwalifikowalności wydatków przy organizacji seminariów finansowanych ze środków UE,
  • orientacja zadaniowa i odpowiedzialność,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
  • wykształcenie wyższe.

  Oferujemy:

  • wynagrodzeniem zasadnicze: 5 520 zł brutto,
  • zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019 r. z potencjalną możliwością pracy w kolejnych projektach,
  • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
  • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych,
  • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
  • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 27.06. 2019 r.  klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

  oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

  Klauzula informacyjna

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected], telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
  na adres siedziby IBE.

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
  do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo poniższe prawa:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do usunięcia danych osobowych;

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
  z 04.05.2016, str. 1).