Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. z siedzibą w Świdniku, adres: Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028780, kapitał zakładowy 137 401 350,00zł (w pełni opłacony), NIP 7130005502, REGON 004207330 (zwana dalej „Administrator” lub „PZL-Świdnik”).


W zakresie danych osobowych można się skontaktować z PZL-Świdnik:
- listownie pod adresem: Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
- mailowo: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) w związku z art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), (zwaną dalej „Kodeks Pracy”):


- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami Kodeksu Pracy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
- dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
- w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu Pracy),
- w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe (w tym za pomocą systemów informatycznych) innym odbiorcom, w szczególności podmiotowi obsługującemu wynagrodzenia, kancelarii prawnej, instytucjom finansowym oraz dostawcy platformy służącej do realizacji procesu rekrutacji – Online Technologies HR Sp. z.o.o.

Pomimo wykorzystania w/w platformy, nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: [email protected]

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości zaproszenia Pani/Pana do udziału w procesie rekrutacji.

 

Administrator może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. W związku z tym, Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu, co uniemożliwi PZL-Świdnik nawiązanie kontaktu z Panią/Panem po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Administrator mógł wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody. Dzięki temu Pani/Pana dane będą znajdowały się w bazie Administratora przez okres 2 lat (od dnia udzielenia zgody) i będzie on mógł przedstawiać Pani/Panu kolejne oferty pracy.

Specjalista ds. sprawozdawczości

PZL-Świdnik S.A.O firmie

PZL-Świdnik S.A.

Aleja Lotników Polskich 1

Świdnik

PZL-Świdnik S.A. jest jedynym producentem śmigłowców polskiej konstrukcji, który aktywnie działa w branży od prawie 70 lat. Do dziś wyprodukował i dostarczył ponad 7400 śmigłowców klientom w ponad 40 krajach na całym świecie. Od 2010 r. jest częścią Leonardo, w którym odgrywa ważną rolę Globalnego Centrum Doskonałości w zakresie Produkcji Struktur Lotniczych. Koncern zatrudnia ponad 46 tysięcy osób w zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych głównie we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce.
 
PZL-Świdnik S.A. jest kluczowym integratorem polskiego sektora lotniczego. Wspiera rozwój kolejnych pokoleń inżynierów poprzez transfer know-how, organizację praktyk i staży, studia dualne i objęcie patronatem uczniów szkoły technicznej.
Specjalista ds. sprawozdawczości

Rodzaj oferty: Praca stała

Lokalizacja:
Świdnik k. Lublina

Główne obowiązki:

 • Aktualizacja procedur administracyjno-księgowych (dotyczących m.in. zakupów, sprzedaży, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeniem),
 • Współpraca z audytem wewnętrznym podczas testowania realizacji kontroli opisanych w procedurach oraz wspieranie realizacji działań korygujących po audytach,
 • Współpraca z centralą Leonardo w zakresie projektów związanych z utrzymaniem systemu wewnętrznej kontroli nad sprawozdawczością finansową,
 • Współpraca z innymi działami w Spółce.

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawnicze),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • Podstawowa wiedza z zakresu księgowości i finansów (mile widziana wiedza z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej),
 • Znajomość programów pakietu MS Office,
 • Kompetencje miękkie: umiejętność organizacji pracy własnej, orientacja na zadania i procesy, wysokie zdolności komunikacyjne i łatwość nawiązywania kontaktów umiejętność pracy w zespole, dokładność i zdolności analityczne.
 • Mile widziana znajomość systemu SAP.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Zdobywanie doświadczenia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Opieka medyczna i pakiet socjalny


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZL-Świdnik S.A. z siedzibą przy Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jeżeli zgadza się Pani/Pan,aby Administrator mógł wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu aplikacyjnym.
PZL-Świdnik S.A. jest jedynym producentem śmigłowców polskiej konstrukcji, który aktywnie działa w branży od prawie 70 lat. Do dziś wyprodukował i dostarczył ponad 7400 śmigłowców klientom w ponad 40 krajach na całym świecie. Od 2010 r. jest częścią Leonardo, w którym odgrywa ważną rolę Globalnego Centrum Doskonałości w zakresie Produkcji Struktur Lotniczych. Koncern zatrudnia ponad 46 tysięcy osób w zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych głównie we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce.
 
PZL-Świdnik S.A. jest kluczowym integratorem polskiego sektora lotniczego. Wspiera rozwój kolejnych pokoleń inżynierów poprzez transfer know-how, organizację praktyk i staży, studia dualne i objęcie patronatem uczniów szkoły technicznej.
Specjalista ds. sprawozdawczości

Rodzaj oferty: Praca stała

Lokalizacja:
Świdnik k. Lublina

Główne obowiązki:

 • Aktualizacja procedur administracyjno-księgowych (dotyczących m.in. zakupów, sprzedaży, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeniem),
 • Współpraca z audytem wewnętrznym podczas testowania realizacji kontroli opisanych w procedurach oraz wspieranie realizacji działań korygujących po audytach,
 • Współpraca z centralą Leonardo w zakresie projektów związanych z utrzymaniem systemu wewnętrznej kontroli nad sprawozdawczością finansową,
 • Współpraca z innymi działami w Spółce.

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawnicze),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • Podstawowa wiedza z zakresu księgowości i finansów (mile widziana wiedza z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej),
 • Znajomość programów pakietu MS Office,
 • Kompetencje miękkie: umiejętność organizacji pracy własnej, orientacja na zadania i procesy, wysokie zdolności komunikacyjne i łatwość nawiązywania kontaktów umiejętność pracy w zespole, dokładność i zdolności analityczne.
 • Mile widziana znajomość systemu SAP.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Zdobywanie doświadczenia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Opieka medyczna i pakiet socjalny


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZL-Świdnik S.A. z siedzibą przy Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jeżeli zgadza się Pani/Pan,aby Administrator mógł wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu aplikacyjnym.

Ogłoszenie archiwalne