Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. sprzedaży czasu antenowego

 • Opole, opolskie
 • Strzelców Bytomskich 8, 46-020 Opole, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 18.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Radio Opole S.A. jest wiodącą rozgłośnią radiową na terenie Opolszczyzny, która dociera do swoich słuchaczy poprzez informowanie o najważniejszych wydarzeniach w regionie.

  Specjalista ds. sprzedaży czasu antenowego
  Miejsce pracy: Opole

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

  • sprzedaż czasu reklamowego i produktów radiowych
  • planowanie i emisję reklamy i audycji sponsorowanych
  • kompleksową obsługę klientów i kontrahentów zewnętrznych
  • obsługę komercyjnych patronatów medialnych
  • opracowywanie analiz rynkowych
  • aktywne pozyskiwanie sponsorów i patronów akcji organizowanych przez spółkę
  • sporządzanie raportów z działań sprzedażowych
  • kreację scenariuszy reklamowych oraz zlecanie produkcji dźwięków

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego
  • znajomości technik i narzędzi sprzedażowych
  • kreatywności
  • komunikatywności
  • umiejętności negocjacyjnych
  • umiejętności pracy w zespole
  • posiadania prawa jazdy kat. B
  • wysokiej kultury osobistej
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • ciekawą pracę w stabilnej firmie
  • możliwość rozwoju osobistego
  • podnoszenie kwalifikacji w różnych formach kształcenia i szkolenia
  • pakiet świadczeń socjalnych
  Kandydatów prosimy o przesłanie c.v. oraz listu motywacyjnego
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania

  Szanowni Państwo,

  Niniejszym informujemy, że w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna na stanowisko specjalista ds. sprzedaży czasu antenowego będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

  Zgodnie z art. 13 ust.1, 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

  1.Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna z siedzibą w 45 - 084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 8,  Tel.: 77 40 13 100;  77 4013216; Fax 77 454 3656.

  2.W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Tel.: 77 40 13 100; 77 4013216;  adres email: [email protected]  lub pisemnie na adres naszej siedziby.

  3.Dane osobowe kandydatów  określone w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), takie jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy w Polskim Regionalnej Rozgłośni w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna .

  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody ( w załączeniu). Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  4.Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

  5.Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  6.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy).

  7.Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

  8.Odbiorcą Pana/Pani danych podmioty i organy, którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  9.Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  10.Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem sytuacji, gdy pojawiły się inne przesłanki uprawniające administratora do ich przetwarzania.

  11.Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  12.W sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  13.Dane osobowe kandydatów do  pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

   

   

  Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych

   

  .............................................................................

  imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   

  Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż określone w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), (np. wizerunek) przekazanych Pracodawcy dla celów procesu rekrutacji w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna na stanowisko: specjalista ds. sprzedaży czasu antenowego.

   

  .......................................                                 .............................................................

   

  miejscowość, data                                         podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   

   

   

  * niepotrzebne skreślić