Oferta pracy

Specjalista ds. sprzętu komputerowego i wparcia IT w Dziale Zarządzania Infrastrukturą i Usługami IT, Oddział Wsparcia Użytkowników

LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII

  • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)
  • praca stacjonarna
  • Szukamy wielu kandydatów
    wakaty: 3

LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII

Mieczysława Karłowicza 4

Lublin

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

1. Wykonywanie zapisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

2. Wykonywanie zapisów Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

3. Administrowanie obiektami, w tym komputerami i drukarkami w strukturze Active Directory.

4. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowanego.

5. Pomoc techniczna w zakresie informatycznym pracownikom LCIT oraz jednostom obsługiwanym.

6. Monitorowanie wydajności pracy sprzętu komputerowego.

7. Usuwanie awarii i problemów technicznych na komputerowych stanowiskach pracy.

8. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy oraz udzielanie niezbędnego instruktażu z obsługi sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy.

9. Udzielanie niezbędnego instruktażu z obsługi sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy.

10. Wdażanie zakupionych aplikacji.

11. Instalacja, konfiguracja i re-instalacja systemów operacyjnych.

12. Zgłaszanie sprzętu komputerowego w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń użytkowanych w LCIT i jednostkach obsługiwanych.

13. Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do zamówień publicznych obejmujacych sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i urządzeń peryferyjnych.

14. Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom LCIT oraz jednostek obsługiwanych, organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń

w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.

15. Zarządzanie i obsługa zgłoszeń w systemie Helpdesk.

16. Odbiór sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania, udział w pracach komisji odbiorowych powoływanych w LCIT oraz w jednostkach obsługiwanych.

17. Wnioskowanie o zakup, zagospodarowanie lub wymianę zużytych i przestarzałych składników wyposażenia komputerowego i oprogramowania.

18. Zapewnienie obsługi informatycznej posiedzeń kolegialnych, w których uczestniczą pracownicy LCIT oraz jednostek obsługiwanych (w szczególności sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Zarządu Województwa Lubelskiego).

19. Prowadzenie obsługi informatycznej pracowników LCIT i jednostek obsługiwanych w tym w szczególności obsługa informatyczna w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na stacjach końcowych pracowników.

20. Udział w opracowywaniu procedur, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

21. Prowadzenie teczek rzeczowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

22. Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

23. Inne prace zlecone przez kierownictwo Oddziału Wsparcia Użytkowników oraz Dyrekcję LCIT wynikające z zakresu zadań merytorycznych Oddziału Wsparcia Użytkowników.

Nasze wymagania

WYKSZTAŁCENIE:

• Średnie lub średnie o specjalności informatyka (lub pokrewne),

• wykształcenie wyższe o kierunku informatyka (lub pokrewne),

• wykształcenie wyższe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie – wymagane jest 1,5 roku doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym,

- w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie zawodowe o specjalności informatyka lub pokrewne – wymagany jest 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym,

- w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe inne niż informatyczne (informatyka lub pokrewne) – wymagany jest 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym,

- w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe inne niż informatyczne (kierunek informatyka lub pokrewne) oraz studia podyplomowe o kierunku informatyka lub pokrewne – brak wymogu doświadczenia zawodowego,

WIEDZA:

- znajomość budowy oraz wiedza na temat diagnostyki sprzętu komputerowego,

- znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows,

- biegła znajomość pakietu biurowego /Microsoft Office (w tym Microsoft 365),

- wiedza dot. obsługi systemów informatycznych, stron internetowych,

- obsługa urządzeń biurowych i multimedialnych,

- znajomość konfiguracji i eksploatacji urządzeń drukujących i skanujących,

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikację na poziomie podstawowym.

INNE:

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• obywatelstwo polskie,

• nieposzlakowana opinia.

ZAKRES KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI

- umiejętność analizowania przepisów prawnych i stosowania ich w praktyce,

- umiejętność organizacji pracy własnej, samodyscyplina,

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- kreatywność, zaangażowanie,

- dokładność, odpowiedzialność, skuteczność w działaniu,

- umiejętność komunikowania się i zdolność do prowadzenia negocjacji,

- odporność na stres, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,

- gotowość uczenia się,

- umiejętność prowadzenia prezentacji.

Mile widziane

WYKSZTAŁCENIE:

- wyższe o kierunku informatyka lub pokrewne (pierwszego lub drugiego stopnia),

- wykształcenie wyższe inne niż informatyczne i studia podyplomowe o kierunku informatyka lub pokrewne,

- kursy lub certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- nie dotyczy

WIEDZA:

- znajomość sieci komputerowych,

- znajomość usług sieciowych takich jak: DHCP, DNS, SSH,

- znajomość systemów operacyjnych Linux,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie województwa, Instrukcji kancelaryjnej dla organów województwa,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

OFEROWANE STANOWISKO

ds. sprzętu komputerowego i wparcia IT (3 etaty) w Dziale Zarządzania Infrastrukturą i Usługami IT, Oddział Wsparcia Użytkowników w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii

DATA OGŁOSZENIA NABORU 29-06-2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 12-07-2022

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

1. Miejsce świadczenia pracy: Lublin

2. Praca w wymiarze - pełny etat

3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

WYMAGANE DOKUMENTY

1. list motywacyjny,

2. oryginał kwestionariusza osobowego,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. inne kserokopie dokumentów, jeśli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów,

5. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych,

6. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

7. podpisane oświadczenie kandydatów o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) podpisane oświadczenie kandydata o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji na stanowisko ……………… zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do LCIT) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w LCIT, Oferta numer 8/2022”. Aplikacje, które wpłyną do LCIT po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

DECYDUJE DATA WPŁYWU DO LUBELSKIEGO CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII

ADRES SKŁADANIA LUB PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

Kancelaria Ogólna

UWAGI

Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze oraz po przeprowadzeniu wstępnej selekcji dokumentów kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, będą informowani o kolejnym etapie naboru drogą mailową lub telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze procedury konkursowej będzie można odebrać w Oddziale Kadr LCIT w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru (za zakończenie naboru uważa się datę zamieszczenia informacji o wyniku naboru). Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od zakończenia naboru.

Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii zgodnie z zapisem art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych posiada prawo do przechowywania nieodebranych dokumentów pięciu najlepszych kandydatów, o których mowa w art. 13a ust. 1 wymienionej ustawy, przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym okresie dokumenty wyłonionych lecz niewybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii w maju 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

Szczegóły oferty:

Ogłoszenie jest na Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii/zakładka Ogłoszenia/oferty pracy – stanowiska urzędnicze.