Oferta pracy

Specjalista ds. tłumaczeń w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją

Ministerstwo Spraw ZagranicznychO firmie

4 9006 700 brutto / mies.
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
Specjalisty ds. tłumaczeń w Biurze Archiwum i Zarządzania InformacjąNumer ref.: BAZI 5/2021
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1  

Adres urzędu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy:
 1. Realizuje tłumaczenia pisemne (tezy, analizy, publikacje wewnętrzne, umowy, zarządzenia, broszury, artykuły i in.) z języka polskiego na język obcy lub odwrotnie.
 2. Weryfikuje teksty sporządzone w języku obcym oraz tłumaczenia wykonane przez inne osoby.
 3. Tworzy w specjalnych programach tłumaczeniowych bazę terminologiczną w formie glosariuszy.
 4. Uczestniczy w procesie realizacji zamówień na tłumaczenia w procedurach dotyczących pozyskiwania tłumaczy i zlecania tłumaczenia wykonawcom zewnętrznym.
 5. Wykonuje w sytuacjach wyjątkowych, na polecenie Naczelnika Wydziału Tłumaczeń BAZI, wybrane tłumaczenia ustne.
 6. Uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego obsługi MSZ
  w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


Niezbędne:

Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne: filologiczne lub lingwistyczne.

Doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat na stanowisku tłumacza.

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 3. Wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych.
 4. Znajomość języka prawniczego.
 5. Umiejętność: argumentowania, współpracy.
 6. Zorientowanie na cel.
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 8. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe:

Wykształcenie: Wyższe lub studia podyplomowe na innym kierunku związanym z obszarem spraw zagranicznych.

Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w zakresie tłumaczeń ustnych.

 

Pozostałe wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języka: rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego poziomie B2.
 2. Umiejętność obsługi oprogramowania komputerowo wspomagającego tłumaczenia (CAT).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C2 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
  11 kwietnia 2019 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. 2019 poz. 778).
 4. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
  o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 – j. t.).
 5. CV.
 6. Kwestionariusz on-line pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=83e856334626444a83de66a9dce9d197

lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka: rosyjskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego poziomie B2 zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. 2019 poz. 778).


Termin składania dokumentów
: 22.03.2021 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Biuro Spraw Osobowych

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BAZI 5/2021

lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany) na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=83e856334626444a83de66a9dce9d197

Dane osobowe - klauzula informacyjna Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4900 do ok. 6700 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020, poz. 265 – t.j. z późn. zm).

 

Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 306 – j.t. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

 Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA:https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomachDokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.

Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8751, +48 (22) 523 9780 email: [email protected]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ogłoszenie archiwalne