Oferta pracy

Nr ref.: ST/20
Klauzula dla kandydatów do pracy
na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka STADLER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedlce, NIP: 821-247-71-36, REGON 140761578.
 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z administratorem pod adresem: [email protected]
 
CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a)     Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, do momentu zakończenia rekrutacji,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody)
  w zakresie przekazania pozostałych danych w ofercie przez kandydata do pracy, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie Stadler usunie dane nawet mimo braku wycfania zgody.
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (w tym np. danych o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust. 1 RODO, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie Stadler usunie dane nawet mimo braku wycofania zgody.
b)     Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie Stadler usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.
c)     Obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dbanie o wizerunek i dobre imię, przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji bądź do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a)     podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
b)     podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.
c)     Podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne).
 
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki Stadler Service Polska sp. z o.o.w grupie kapitałowej Stadler, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Szwajcarii) w związku z przekazywaniem (w odpowiednich sytuacjach powierzaniem do przetwarzania) danych osobowych do spółki Stadler Bussnang AG. Jednocześnie informujemy Państwa, że Komisja Europejska uznała, że Szwajcaria zapewnia takie same gwarancje ochrony danych jak państwa UE decyzją z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE) oraz decyzją wykonawczą 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 roku (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8353).
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1)     żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2)     żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3)     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4)     przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody).
 
PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
 
INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA
Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.
 
Stadler Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Transportu

Stadler Polska Sp. z o.o.O firmie

Stadler Polska Sp. z o.o.

Targowa 50

Siedlce

Stadler Polska to producent nowoczesnych pojazdów szynowych i jeden z największych pracodawców w Siedlcach. Jakość, niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji to wyróżniki, które pozwalają nam osiągać światowy sukces i realizować ciekawe projekty dla klientów z polski i z zagranicy.

Od początku naszej działalności wyprodukowaliśmy w Siedlcach powyżej 500 pojazdów szynowych w tym 60 nowoczesnych pociągów FLIRT na polski rynek. Nasze standardy pracy to jakość, odpowiedzialność i satysfakcja klienta, które przekładają się na komfort i bezpieczeństwo podróży naszymi pojazdami.

Dołącz do naszego zespołu!
 
Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. Transportu
Miejsce pracy: Siedlce
Nr ref.: ST/20

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowym środowisku w oparciu o wysokie standardy jakości i zarządzania
 • Ambitne i odpowiedzialne projekty

Nasze oczekiwania:

 • Zaawansowana znajomość języka rosyjskiego i średniozaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie w pracy w Agencji Celnej, firmie transportowej lub działach eksportowych będzie bardzo pomocne w pracy
 • Dobra znajomość pakietu Office
 • Wykształcenie kierunkowe lub w trakcie studiów
 • Cechy charakteru: otwartość, komunikatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu, umiejętności negocjatorskie, odporność na stres, odpowiedzialność

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie koncepcji logistyczno–celnych dla projektów realizowanych pomiędzy oddziałami firmy w tym na Białorusi
 • Komunikacja z urzędem celnym w sprawie procedur celnych, w celu uzyskania pozwoleń wymaganych dla realizacji projektów oraz składania wyjaśnień wynikających z operacji celnych
 • Współpraca z agencjami celnymi
 • Współpraca z firmami transportowymi 
 • Komunikacja z oddziałami firmy w tym na Białorusi w sprawach celno-logistycznych
 • Przygotowywanie dokumentów handlowych, transportowych oraz celnych do eksportu, importu oraz wewnątrzunijnych transakcji w transporcie drogowym oraz kolejowym
 • Koordynacja projektów realizowanych z oddziałami firmy pod kątem logistycznym i celnym
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie cv za pomocą przycisku aplikowania lub Stadler Polska Sp. z o.o.,
ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce , Tel. +48 / 25 746 45 00.
Rozpatrywane będą cv zawierające klauzulę: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i/lub liście motywacyjnym zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Stadler Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niniejszej rekrutacji.”
 
„Wyrażam dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedlce moich danych osobowych zawartych w Stadler i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Stadler, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Stadler i przechowywanie ich przez okres 2 lat.”

Stadler Polska to producent nowoczesnych pojazdów szynowych i jeden z największych pracodawców w Siedlcach. Jakość, niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji to wyróżniki, które pozwalają nam osiągać światowy sukces i realizować ciekawe projekty dla klientów z polski i z zagranicy.

Od początku naszej działalności wyprodukowaliśmy w Siedlcach powyżej 500 pojazdów szynowych w tym 60 nowoczesnych pociągów FLIRT na polski rynek. Nasze standardy pracy to jakość, odpowiedzialność i satysfakcja klienta, które przekładają się na komfort i bezpieczeństwo podróży naszymi pojazdami.

Dołącz do naszego zespołu!
 
Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. TransportuNumer ref.: Nr ref.: ST/20

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowym środowisku w oparciu o wysokie standardy jakości i zarządzania
 • Ambitne i odpowiedzialne projekty

Nasze oczekiwania:

 • Zaawansowana znajomość języka rosyjskiego i średniozaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie w pracy w Agencji Celnej, firmie transportowej lub działach eksportowych będzie bardzo pomocne w pracy
 • Dobra znajomość pakietu Office
 • Wykształcenie kierunkowe lub w trakcie studiów
 • Cechy charakteru: otwartość, komunikatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu, umiejętności negocjatorskie, odporność na stres, odpowiedzialność

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie koncepcji logistyczno–celnych dla projektów realizowanych pomiędzy oddziałami firmy w tym na Białorusi
 • Komunikacja z urzędem celnym w sprawie procedur celnych, w celu uzyskania pozwoleń wymaganych dla realizacji projektów oraz składania wyjaśnień wynikających z operacji celnych
 • Współpraca z agencjami celnymi
 • Współpraca z firmami transportowymi 
 • Komunikacja z oddziałami firmy w tym na Białorusi w sprawach celno-logistycznych
 • Przygotowywanie dokumentów handlowych, transportowych oraz celnych do eksportu, importu oraz wewnątrzunijnych transakcji w transporcie drogowym oraz kolejowym
 • Koordynacja projektów realizowanych z oddziałami firmy pod kątem logistycznym i celnym
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie cv za pomocą przycisku aplikowania lub Stadler Polska Sp. z o.o.,
ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce , Tel. +48 / 25 746 45 00.
Rozpatrywane będą cv zawierające klauzulę: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i/lub liście motywacyjnym zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Stadler Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niniejszej rekrutacji.”
 
„Wyrażam dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedlce moich danych osobowych zawartych w Stadler i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Stadler, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Stadler i przechowywanie ich przez okres 2 lat.”

Ogłoszenie archiwalne