Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
 2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.
T-Mobile

Specjalista ds. Urządzeń Szerokopasmowych - Device (CPE) Engineer

T-MobileO firmie

T-Mobile

Marynarska 12

Warszawa

Specjalista ds. Urządzeń Szerokopasmowych - Device (CPE) Engineer
Miejsce pracy: Warszawa

ZADANIA, KTÓRE NA CIEBIE CZEKAJĄ:

 • Wykonywanie testów dostępowych urządzeń abonenckich CPE (routery Wifi dla usługi FTTH);
 • Tworzenie/modyfikacja scenariuszy testowych;
 • Analiza i rozwiązywanie zgłaszanych problemów z urządzeniami;
 • Wdrażanie nowych funkcjonalności / zmian w oprogramowaniu urządzeń;
 • Współpraca z dostawcami sprzętu w zakresie usuwania defektów SW/HW.

W REALIZACJI ZADAŃ WYKORZYSTASZ::

 • Doświadczenie w zakresie testowania urządzeń abonenckich CPE (routery WiFi, modemy, extendery WiFi Mesh);
 • Praktyczna umiejętność konfiguracji usług sieciowych na urządzeniach (np. NAT, WiFi, VLAN, PPPOE, VPN, FW, DHCP, DDNS);
 • Znajomość standardów sieci bezprzewodowych WiFi;
 • Znajomość standardów testowania oraz zdalnego zarządzania urządzeniami opartymi na Technical Reports Broadband Forum (TR-69,TR-398);
 • Znajomość zagadnień dot. budowy  sieci komputerowych LAN/WAN/WiFi;
 • Podstawowa wiedza z zakresu technologii światłowodowej FTTx,
 • Szybkie przyswajanie wiedzy;
 • Dyscyplina i samodzielność w działaniu;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (udział w cyklicznych telekonferencjach, praca z dokumentacją techniczną).

Mile widziane:

 • Znajomość systemów Linux/Unix;
 • Znajomość baz danych SQL;
 • Znajomość programowania skryptów w PYTHON.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Specjalista ds. Urządzeń Szerokopasmowych - Device (CPE) Engineer

ZADANIA, KTÓRE NA CIEBIE CZEKAJĄ:

 • Wykonywanie testów dostępowych urządzeń abonenckich CPE (routery Wifi dla usługi FTTH);
 • Tworzenie/modyfikacja scenariuszy testowych;
 • Analiza i rozwiązywanie zgłaszanych problemów z urządzeniami;
 • Wdrażanie nowych funkcjonalności / zmian w oprogramowaniu urządzeń;
 • Współpraca z dostawcami sprzętu w zakresie usuwania defektów SW/HW.

W REALIZACJI ZADAŃ WYKORZYSTASZ::

 • Doświadczenie w zakresie testowania urządzeń abonenckich CPE (routery WiFi, modemy, extendery WiFi Mesh);
 • Praktyczna umiejętność konfiguracji usług sieciowych na urządzeniach (np. NAT, WiFi, VLAN, PPPOE, VPN, FW, DHCP, DDNS);
 • Znajomość standardów sieci bezprzewodowych WiFi;
 • Znajomość standardów testowania oraz zdalnego zarządzania urządzeniami opartymi na Technical Reports Broadband Forum (TR-69,TR-398);
 • Znajomość zagadnień dot. budowy  sieci komputerowych LAN/WAN/WiFi;
 • Podstawowa wiedza z zakresu technologii światłowodowej FTTx,
 • Szybkie przyswajanie wiedzy;
 • Dyscyplina i samodzielność w działaniu;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (udział w cyklicznych telekonferencjach, praca z dokumentacją techniczną).

Mile widziane:

 • Znajomość systemów Linux/Unix;
 • Znajomość baz danych SQL;
 • Znajomość programowania skryptów w PYTHON.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne