Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. wsparcia informatycznego organów nadzoru budowlanego w DUC

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca mobilna
  woj. łódzkie
 • Praca od zaraz

Technologie, których używamy

Wymagane

 • PHP

 • HTML

 • CSS

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • Osoba na tym stanowisku:

 • wdraża, wspomaga administrację i monitoruje systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez organy nadzoru budowlanego, w szczególności systemy budowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego;

 • wspiera zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w sieciach teleinformatycznych organów nadzoru budowlanego i wykorzystywanych w nich systemach teleinformatycznych;

 • wspiera zadania związane z informatyzacją nadzoru budowlanego w Polsce oraz jego wyposażeniem w sprzęt informatyczny, urządzenia kopiujące i oprogramowanie, w tym uczestniczy w organizacji i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w dokonywaniu zakupów poza ustawą – Prawo zamówień publicznych;

 • wspiera utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu informatycznego i urządzeń kopiujących oraz prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem sprzętem informatycznym i urządzeniami kopiującymi;

 • prowadzi instruktaże dla pracowników nadzoru budowlanego w zakresie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz urządzeń z nimi współpracujących;

 • bierze udział w budowaniu narzędzi informatycznych udostępnianych organom nadzoru budowlanego, na każdym etapie ich tworzenia i wdrażania, poprzez m.in. określanie potrzeb, wypracowywanie wymagań, weryfikowanie poprawności i kompletności wytworzonych narzędzi;

 • udziela doraźnej pomocy wyznaczonym pracownikom nadzoru budowlanego w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących oraz aplikacji i programów informatycznych;

 • bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki,

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku pacy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,

 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, Linux, obsługi baz danych, rozwiązań sieciowych, pakietu biurowego MS Office, zagadnień związanych z tworzeniem serwisów WWW, HTML, CSS, PHP, komputerów na poziomie sprzętowym,

 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,

 • znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny, w tym znajomość terminologii informatycznej),

 • prawo jazdy kategorii B,

 • umiejętność organizacji pracy własnej,

 • odporność na stres,

 • komunikatywność,

 • kultura osobista,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

To oferujemy

 • ruchomy czas pracy

 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 • pokój dla rodzica z dzieckiem

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 • dogodną lokalizację

 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

 • pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport)

 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.

Wymagane dokumenty lub oświadczenia

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

- kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania zgłoszeń

Aplikuj do: 16 czerwca 2023

Aplikuj mailowo na adres: [email protected], w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 121765 / 01.06.2023r.

Lub w formie papierowej na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Biuro Organizacyjne - Kancelaria Ogólna

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 121765”.

Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793

lub mailowego na adres: [email protected]

Dokumenty należy złożyć do: 16.06.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe. Praca w terenie: siedziba WINB w Łodzi oraz siedziby PINB na terenie woj. łódzkiego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

00-926 Warszawa, Krucza 38/42

Ogłoszenie nr 121765 / 01.06.2023

Specjalisty ds. Wsparcia Informatycznego Organów Nadzoru Budowlanego w Departamencie Usług Cyfrowych

Przewiń do profilu firmy