Specjalista ds. Wycen Nieruchomości

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.04.2019
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 15.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pekao Bank Hipoteczny S.A. – poszukuje Kandydatów do pracy na następujące stanowisko: 

  Specjalista ds. Wycen Nieruchomości
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref. PBH/06/2019


  Główne zadania:

  • sporządzanie i weryfikacja ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • dokonywanie oceny wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenie kredytów,
  • monitorowanie i ocena wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych Banku,
  • analiza dokumentacji nieruchomości,
  • przeprowadzanie inspekcji nieruchomości,
  • sporządzanie opinii dot. realizacji inwestycji,
  • sporządzanie analiz rynku nieruchomości.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego z zakresu gospodarki nieruchomościami lub budownictwa,
  • uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości,
  • minimum 3 letniego doświadczenie w obszarze wycen nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych,
  • dobrej znajomości rynku nieruchomości,
  • dobrej znajomości języka angielskiego,
  • posiadania prawo jazdy kat. B,
  • umiejętności analitycznych,
  • umiejętności samodzielnego planowania i realizacji zadań,
  • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
  • odpowiedzialności,
  • mobilności.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
  • pracę w centrum biznesowym stolicy, blisko metra,
  • możliwość rozwoju zawodowego.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) z dopiskiem PBH/06/2019 Specjalista ds. Wycen Nieruchomości za pomocą "Aplikuj" lub osobiście:

  Pekao Bank Hipoteczny S.A.,
  01-230 Warszawa
  ul. Skierniewicka 10A

  Klauzula dotycząca danych osobowych dołączana do ogłoszeń rekrutacyjnych

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Pekao Banku Hipotecznego S.A. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym [w związku z ogłoszeniem nr PBH/06/2019].

  Dokumenty rekrutacyjne przesłane do Banku powinny zawierać następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym [w związku z ogłoszeniem nr PBH/06/2019]”.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A (dalej zwany „Administratorem”).

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej lub adresem mailowym: [email protected]

  1. Cele i podstawy przetwarzania:

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z prowadzoną rekrutacją – na potrzeby rekrutacji na którą Państwo aplikują. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na wyrażonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać.

  1. Okres przechowywania danych:

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez maksymalny okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

  1. Odbiorcy danych:

  Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom którym Administrator powierzył na podstawie pisemnej umowy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Administratora mogą występować w roli niezależnych administratorów danych osobowych. Szczegółowy wykaz podmiotów w tym zakresie mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

  Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:

  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  W zakresie, w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Informacja o dobrowolności:

  Przekazaliście nam Państwo dane osobowe w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi prowadzenie procesów rekrutacyjnych z Państwa udziałem.

  1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

  Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Bank. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Bankiem pod adresem e-mail: [email protected], telefonicznie: 22 852 19 00 lub pisemnie na adres siedziby Banku (Wołoska 18, 02-675 Warszawa).

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank [w związku z ogłoszeniem nr PBH/04/2018] – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

  Bank może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.

  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.