Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. zamówień

 • Kąty Wrocławskie, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  OGŁOSZENIE O NABORZE
  NA STANOWISKO:

  Specjalista ds. zamówień w Zespole

  administracyjno-obsługowym

  Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie, Wrocław (okolice)
  1. Jednostka ogłaszająca nabór

  Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie (zwane dalej „Centrum”).


  2. Stanowisko objęte naborem: 

  Specjalista ds. zamówień w Zespole administracyjno-obsługowym.

   

  3. Wymiar etatu:  1


  4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań związanych z zakupami na rzecz Powiatowego Centrum Usług Społecznych oraz obsługiwanych przez nie jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego,
  • sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro.
  • prowadzenie rejestru zamówień oraz umów z nimi związanych; opracowywanie, w konsultacji z Dyrektorem PCUS i Głównym Księgowym, planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy;
  • bieżąca kontrola wydatków przewidzianych planem zamówień publicznych w ramach poszczególnych kategorii,
  • pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych na rzecz Centrum,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
  • realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych,
  • prowadzenie strony internetowej oraz BIP Centrum i obsługiwanych jednostek,
  • sporządzanie sprawozdań właściwych dla realizacji powierzonych zadań.

   

  5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • praca wykonywana będzie zarówno w siedzibie Centrum, jak i w siedzibach jednostek obsługiwanych,
  • określenie stanowiska pracy: Specjalista ds. zamówień w Zespole administracyjno-obsługowym w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich,
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

  6Wymagania dotyczące stanowiska


  Wymagania niezbędne:

  • spełnianie warunków określonych w art.6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),
  • wykształcenie wyższe,
  • 4 lata stażu pracy,
  • znajomość obsługi komputera i programów użytkowych (w szczególności programy Word, Excel).

  Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie zawodowe w zakresie Pzp, związane z dokonywaniem zamówień na dostawy i usługi,
  • znajomość Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
  • posiadanie cech osobowościowych: zdolności analitycznych, rzetelności, komunikatywności, odpowiedzialności, dyspozycyjności, samodzielności, operatywności.

  7. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum
  • życiorys i list motywacyjny z podaniem numeru telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dotyczy to kandydata,
  • oświadczenie o pełnej zdolności kandydata do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)”.

   

  8. Termin i miejsce składania dokumentów:

  • Termin: do dnia 28 stycznia 2019 r. – decyduje data faktycznego wpływu oferty do Centrum.
  • Miejsce: Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich,
   ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie.
  • Sposób:
   • za pośrednictwem poczty,
   • osobiście – w siedzibie Centrum.
  • Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień”.

  9. Informacje dodatkowe

  1. W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
  2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
  3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi.
  4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu 2018 r., jest wyższy niż 6%.
  5. Dodatkowe informacje o naborze na w/w stanowisko uzyskać można pod numerem 071 316-66-42.

  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich na potrzeby procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień.

  Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, że:

  1. Aadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 43, 55-080 Katy Wrocławskie (tel. 713166642, email: [email protected]) zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Inspektorem danych osobowych przy Administratorze jest Małgorzata Czartoryska (tel. 519375959, email: [email protected]);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień i nie będą udostępniane innym odbiorcom; w przypadku pomyślnego zakończenia tej procedury Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji stosunku pracy;
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 221 k.p.;
  5. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie Pani/Pana do procesu rekrutacji;
  6. posiada Pani/Pan prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   3.  przenoszenia danych,
   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
   1. okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji z zastrzeżeniem, iż do okresu tego wlicza się okres 3 miesięcy o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), a w przypadku jego pozytywnego zakończenia i zawarcia umowy o pracę – okres wymagany przez przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.