Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Zarząd Inwestycji Miejskich

 • Wrocław, dolnośląskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Zarząd Inwestycji Miejskich
ogłasza nabór na wolne urzędnicze

„Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów

Uwaga! Zmiana terminu składania aplikacji do dnia 30 listopada 2021 r. do godziny 15:30.

 

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych, profil (specjalność): ekonomia, prawo lub administracja;
 • co najmniej 3 lata pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub administracji samorządowej oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w opracowaniu dokumentów w zamówieniach publicznych i zawieraniu umów, w szczególności umów o roboty budowlane.

Wymagania dodatkowe: 

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • praktyczna znajomość przepisów prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane, ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,
  • praktyczna znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu biurowego MS Office.
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • odpowiedzialność,
  • samodzielność,
  • rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
  • zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym,
  • zdolność analitycznego myślenia.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych:

 • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in.: sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • przygotowywanie, na podstawie wniosków komórek organizacyjnych, projektów specyfikacji warunków zamówienia publicznego wraz z załącznikami oraz uzyskiwanie akceptacji Dyrektora w tym zakresie;
 • przekazywanie wykonawcom specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeń do składania ofert, wyjaśnień i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania;
 • przygotowywanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami, w tym prowadzenie korespondencji;
 • udział w pracach Komisji przetargowej zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej wraz z dokumentowaniem postępowań (m.in. prowadzenie protokołu postępowania i innych niezbędnych dokumentów);
 • przygotowanie umów do podpisu przez Dyrektora i wykonawców oraz sprawdzenie umów wraz z załącznikami pod względem ich zgodności ze wzorem i ofertą, przygotowywanie aneksów do umów, przekazywanie zawartych umów i aneksów komórkom organizacyjnym Zarządu i wykonawcom;
 • przygotowywanie dokumentów obowiązkowych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (m.in. planu zamówień publicznych, ogłoszeń, rocznych sprawozdań o udzielonych przez Zarząd Inwestycji Miejskich zamówieniach publicznych);
 • prowadzenie ewidencji i rejestru zamówień publicznych i zawartych umów;
 • opiniowanie projektów umów lub umów zawartych z podwykonawcami dla potrzeb ich akceptacji przez Dyrektora;
 • archiwizacja prowadzonej dokumentacji;
 • wykonywanie zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Zarządu Inwestycji Miejskich (dostępnym na stronie www.bip.zim.wroc.pl/podstawy_dzialalnosci.html);
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych;
 • zastępowanie pracowników Działu Zamówień Publicznych, Umów i Planowania zgodnie z podpisanym wnioskiem urlopowym.

Informacje o warunkach pracy:

Pracownik będzie wykonywał pracę biurową przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie pracodawcy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia zawarte w CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
 • kwestionariusz osobowy (wzór: http://www.zim.wroc.pl/files/kwestionariusz.pdf – plik do pobrania);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór: http://www.zim.wroc.pl/files/karalnosc.pdf – plik do pobrania);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę, pełny etat;
 • narzędzia niezbędne do pracy: komputer, telefon;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szansę na udział w realizacji najciekawszych wrocławskich inwestycji;
 • benefity socjalne m.in. dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia okolicznościowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu, przy ul. Januszowickiej 15a (w kancelarii na parterze), pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Zarządu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne urzędnicze „Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów” w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godziny 15:30.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZIM oraz stronie internetowej ZIM (www.zim.wroc.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy:

 • spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia),
 • złożyli najciekawsze oferty.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Ogłoszenie archiwalne