Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 19.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  poszukuje pracownika na stanowisko:
  SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Miejsce pracy: Katowice
  Nr ref.: AWF/01/2019

  Główne obowiązki:

  Kompleksowe przygotowywanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

  1. Opracowanie umów w zakresie realizowanych inwestycji,
  2. Przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych, dostaw i usług,
  3. Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dokumentacji przetargowej w postępowaniach
   w trybie uproszczonym,
  4. Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. Przygotowanie protokołów z prowadzonych postępowań,
  6. Udział w komisjach przetargowych,
  7. Przygotowanie korespondencji udzielającej wyjaśnień formalnych z prowadzenia postępowań przetargowych, odpowiedzi na pytania oferentów oraz rozstrzygnięć protestów,
  8. Sporządzanie i publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  9. Bieżące monitorowanie zmian Pzp i ich stosowanie w prowadzonych postępowaniach,
  10. Przygotowanie stosownych sprawozdań.

  Wymagania konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe,
  2. Praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  3. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami publicznymi,
  4. Zaangażowanie w pracę oraz dyspozycyjność i lojalność,
  5. Zdolności komunikacyjne,
  6. Sumienność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  7. Samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy, otwartość na dokształcanie i zdobywanie nowej wiedzy,
  8. Umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
  9. Znajomość języka obcego.


  Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie przy realizacji procedur Pzp w ramach projektów z NCBiR, NCN, POWER.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia i następującej dokumentacji:

  1. CV i list motywacyjny,
  2. Kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, certyfikaty, zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,
  3. Ewentualnie kopie dokumentów potwierdzające okresy zatrudnienia i doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy),
  4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz po jej zakończeniu (RODO).


  Oświadczenie i RODO dostępne pod adresem:


  https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/praca-w-awf/dokumenty-konkursowe

  Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego.

   

  Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • pierwszego – polegającego na wstępnym wyborze kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • drugiego – rozmowy kwalifikacyjnej.


  Dokumentację konkursową proszę dostarczyć do dnia 05.07.2019r.:

  1. pocztą na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
   40-065 Katowice ul. Mikołowska 72A z zapisem nr oferty lub
  2. osobiście, do Kancelarii AWF Katowice budynek główny lub
  3. za pomocą przycisku aplikuj

  Akademia zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia procedury postępowania rekrutacyjnego na ogłoszone stanowisko pracy w procesie rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu pracy.
  4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
  5. Przekazanie danych osobowych przez AWF Katowice do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
  6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji kandydata podczas procedury postępowania rekrutacyjnego na ogłoszone stanowisko pracy.
  11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  12. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub nr telefonu (32) 207-55-31.