Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

Warszawa

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

Liczba etatów: 3

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie umów w zakresie zamówień publicznych;
 • analizowanie zgodności postępowań o zamówienie publiczne z właściwymi przepisami również pod kątem dyscypliny finansów publicznych;
 • terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy, pozostałych obowiązujących przepisów i wytycznych mających zastosowanie w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz regulacji wewnętrznych PIG-PIB;
 • wsparcie dla komórek organizacyjnych PIG-PIB (w tym świadczenie pomocy przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektu opinii z zakresu zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych;
 • śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz samokształcenie się w tym zakresie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne;
 • co najmniej 2-letnie (ostatnie 2 lata) udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (preferowane po stronie Zamawiającego), w tym przygotowywanie umów w zakresie zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i wydanych do niej rozporządzeń, orzecznictw Krajowej Izby Odwoławczej oraz przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • doświadczenie w pracach komisji przetargowej jako sekretarz lub przewodniczący;
 • co najmniej dobra znajomość systemów/programów informatycznych: MS Office, systemu informacji prawnej LEX, umiejętność obsługi platform zakupowych;
 • umiejętność priorytetyzacji zadań;
 • komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań z branży IT i robót budowlanych;
 • znajomość Prawa Budowlanego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe w PZU oraz karta Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie ze wzorem na końcu ogłoszenia;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

 • Listownie na adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa Dział Spraw Personalnych z dopiskiem: "Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
 • Osobiście: w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 08:15 – 16:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  "Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
 • Mailowo na adres: [email protected] z tytułem: "Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych PIG-PIB".

Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2021 r.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 459 2165 lub 515 574 635;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI
W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
 
.........................................
  Data i podpis

Ogłoszenie archiwalne