DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13 70-410 Szczecin
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom AP Szczecin na podstawie upoważnienia przez IODa do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia AP Szczecin na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIEO firmie

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE

Świętego Wojciecha 13

Szczecin

Grafika górna
Archiwum Państwowe w Szczecinie
 
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym 
w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Liczba i wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
WARUNKI PRACY
 
Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami.
Praca w siedzibie urzędu przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie, możliwe wyjazdy na plac budowy nowego budynku AP przy ul. Żołnierskiej 3. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku AP, budynek przy ul. św. Wojciecha 13 jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy. Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami w budynku oraz na placu budowy. Częste kontakty z kontrahentami.

Pracownikom oferujemy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach), dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego no bardzo korzystnych warunkach, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, świetną lokalizację w centrum miasta.
 
GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY
 • Współuczestniczy w opracowywaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań w celu efektywnej, zgodnej z przepisami realizacji zamówień publicznych
 • Gospodaruje rzeczowymi składnikami majątkowymi zgodnie z przepisami z oraz wewnętrznymi procedurami i zarządzeniami w celu prawidłowej gospodarki majątkiem jednostki
 • Kontroluje wydatki pod względem merytorycznym w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami/wewnętrznymi procedurami/zarządzeniami/zawartymi umowami
 • Prowadzi rejestr wniosków zakupowych i dokonuje ich realizacji. Prowadzi rejestr, terminarz BHP oraz organizuje szkolenia BHP. Prowadzi rejestr umów z dostawcami w celu dotrzymywania ich terminowości. Prowadzi rejestr zużycia opału oraz materiałów i rejestr pieczęci w celu prawidłowego ich rozliczenia
 • Wspomaga obsługę Kancelarii Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • Wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną jednostki w celu prawidłowego funkcjonowania
 • Sporządza sprawozdania, raporty i analizy na potrzeby AP w zakresie zamówień publicznych
 • Prowadzi sprawy związane z planowaną inwestycją w zakresie kontaktów i współpracy z wykonawcami na etapach projektu i budowy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku administracyjno – biurowym,
 • znajomości przepisów: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, asertywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie,
 • Przeszkolenie: kursy specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych, prowadzenia książki obiektu
 • staż pracy: 1 rok przy realizacji zamówień publicznych w administracji publicznej,
 • znajomości przepisów: Prawo Budowlane, Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o Rachunkowości,
 • znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD),
 • posiadanie prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 5 czerwca 2020 r.,
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez: ePUAP, wysłać na adres mailowy: [email protected], przynieść lub wysłać na adres: Archiwum Państwowe w Szczecinie
  ul. św. Wojciecha 13
  70-410 Szczecin
  z dopiskiem "Nabór specjalista"
INNE INFORMACJE:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
Proponowane zatrudnienie od 1 lipca 2020 r. 
Archiwum Państwowe w Szczecinie
 
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym 
w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Liczba i wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
WARUNKI PRACY
 
Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami.
Praca w siedzibie urzędu przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie, możliwe wyjazdy na plac budowy nowego budynku AP przy ul. Żołnierskiej 3. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku AP, budynek przy ul. św. Wojciecha 13 jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy. Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami w budynku oraz na placu budowy. Częste kontakty z kontrahentami.

Pracownikom oferujemy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach), dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego no bardzo korzystnych warunkach, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, świetną lokalizację w centrum miasta.
 
GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY
 • Współuczestniczy w opracowywaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań w celu efektywnej, zgodnej z przepisami realizacji zamówień publicznych
 • Gospodaruje rzeczowymi składnikami majątkowymi zgodnie z przepisami z oraz wewnętrznymi procedurami i zarządzeniami w celu prawidłowej gospodarki majątkiem jednostki
 • Kontroluje wydatki pod względem merytorycznym w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami/wewnętrznymi procedurami/zarządzeniami/zawartymi umowami
 • Prowadzi rejestr wniosków zakupowych i dokonuje ich realizacji. Prowadzi rejestr, terminarz BHP oraz organizuje szkolenia BHP. Prowadzi rejestr umów z dostawcami w celu dotrzymywania ich terminowości. Prowadzi rejestr zużycia opału oraz materiałów i rejestr pieczęci w celu prawidłowego ich rozliczenia
 • Wspomaga obsługę Kancelarii Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • Wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną jednostki w celu prawidłowego funkcjonowania
 • Sporządza sprawozdania, raporty i analizy na potrzeby AP w zakresie zamówień publicznych
 • Prowadzi sprawy związane z planowaną inwestycją w zakresie kontaktów i współpracy z wykonawcami na etapach projektu i budowy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku administracyjno – biurowym,
 • znajomości przepisów: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, asertywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie,
 • Przeszkolenie: kursy specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych, prowadzenia książki obiektu
 • staż pracy: 1 rok przy realizacji zamówień publicznych w administracji publicznej,
 • znajomości przepisów: Prawo Budowlane, Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o Rachunkowości,
 • znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD),
 • posiadanie prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 5 czerwca 2020 r.,
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez: ePUAP, wysłać na adres mailowy: [email protected], przynieść lub wysłać na adres: Archiwum Państwowe w Szczecinie
  ul. św. Wojciecha 13
  70-410 Szczecin
  z dopiskiem "Nabór specjalista"
INNE INFORMACJE:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
Proponowane zatrudnienie od 1 lipca 2020 r. 

Ogłoszenie archiwalne