Ta oferta pracy jest nieaktualna od 280 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno - Technicznym

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

  skupia w swoich strukturach 11 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.

  Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno - Technicznym

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres wykonywanych obowiązków:

  • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówień publicznych;
  • przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego;
  • przygotowywanie treści ogłoszeń o zamówieniu;
  • przekazywanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproszeń do składania ofert;
  • pisemne udzielanie wyjaśnień wykonawcom dotyczących materiałów przetargowych;
  • udział w pracach komisji przetargowej;
  • dokumentowanie postępowań;
  • prowadzenie spraw związanych z odwołaniami;
  • uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umów w trybie z wolnej ręki;
  • przeprowadzanie postępowań w sprawach zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro;
  • przygotowywanie projektów umów w sprawach, do których nie stosuje się przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych";
  • przygotowywanie umów do podpisu;
  • sprawdzanie poprawności i zgodności zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego;
  • przeprowadzanie konkursów na świadczenia medyczne;
  • przygotowywanie aneksów do umów;
  • prowadzenie ewidencji i rejestru zamówień publicznych i zawartych umów;
  • prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych spraw.

  Wymagania (oczekiwania):

  • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, administracja, zamówienia publiczne, techniczno-budowlane),
  • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku min. specjalisty w zamówieniach publicznych (minimum 7 lat),
  • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych,
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność prowadzenia postepowań oraz dokumentacji zgodnie z PZP,
  • opracowywanie planów zamówień publicznych,
  • umiejętność prowadzenia formalnej korespondencji, przygotowywanie pism;
  • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook) 
  • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres;
  • zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów,
  • inicjatywa/ przedsiębiorczość,
  • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
  • pracowitość i umiejętność pracy w zespole,
  • sumienność,
  • wysoka kultura osobista.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony (3 miesiące okres próbny, następna umowa: czas określony).
  • Interesującą pracę w dynamicznym zespole.
  • Możliwość rozwoju kariery zawodowej i podnoszenia kwalifikacji.
  • Perspektywy kariery zawodowej w ramach struktury firmy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Etapy rekrutacji:

  • Etap pierwszy: przesłanie kompletnej aplikacji.
  • Etap drugi – selekcja wstępna. Analiza przesłanych aplikacji. W ciągu 7 dni kontakt z wybranymi kandydatami.
  • Etap trzeci – spotkanie kwalifikacyjne w siedzibie firmy.

  W ciągu 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji kandydat zostaje powiadomiony o podjętej decyzji.

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie i własnoręcznie podpisanie następujących klauzul:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZPZLO Warszawa-Ochota zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
  • "Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania”.
  • „Oświadczam, że nie byłem/ byłam karany/ karana za przestępstwo popełnione umyślnie”.