Oferta pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHUO firmie

 • Zamkowa 4
  Wałbrzych, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU

Zamkowa 4

Wałbrzych

Specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska pracy

 1. zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 2. przygotowywanie dokumentacji postępowań (SIWZ) wraz z projektami umów w zakresie formalno-prawnym, przy współpracy z radcą prawnym;
 3. wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i przepisach wewnętrznych uczelni w zakresie zamówień publicznych;
 4. pomoc w działaniach administracyjnych z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  w ramach realizowanych przez uczelnię umów i dokonywanych zakupów;
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówienia  publicznego;
 6. przygotowanie i udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 7. współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opisów przedmiotów zamówień
  i przygotowania postępowań przetargowych;
 8. nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej;
 9. archiwizacja prowadzonych postępowań;
 10. prowadzenie stosownych rejestrów postępowań i rejestru wydatków;
 11. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.
 12. Przy prowadzeniu inwestycji:
 • planowanie i przygotowanie projektów inwestycyjnych w zakresie oceny potrzeb i możliwości realizacji;
 • prowadzenie projektów inwestycyjnych w zakresie uzgodnień i przygotowania dokumentacji oraz nadzoru nad procesem realizacji;
 • monitorowanie projektów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym;
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją techniczną;
 • przygotowywanie i udział w procesach pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe preferowane kierunki (ekonomia, prawo, administracja);
 2. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 2 lata doświadczenia przy przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
 3. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi) oraz kodeksu cywilnego w tym zakresie;
 5. umiejętność redagowania pism i sporządzania projektów umów, zamieszczania ogłoszeń w BZP i DzUUE;
 6. umiejętność pracy w programach pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 7. dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność i dokładność w działaniu, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy według poniższego wzoru;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

1. Dane ogólne:

a)  nazwisko i imię    (imiona)................................................................................

 b)  nazwisko panieńskie (dla mężatek)……………………………….....................

 2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………….........................

Obywatelstwo: ……………………............……………………………………………

4. Nr ewidencyjny PESEL: ………………………………………………………………

5. Wykształcenie: a) podstawowe, średnie, wyższe*) - …………………………………………………………………………………………………

c) stopień (tytuł naukowy).......................................................................................

6. Wykształcenie uzupełniające ..........................................................................  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia w ramach umowy o pracę:

 Nazwa zakładu pracy

Okres zatrudnienia

Stanowisko

8. Adres stałego zameldowania: …………………………………………………………………………………………………

(ulica nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość gmina, telefon)

9. Adres zamieszkania (korespondencyjny):

……………………………………………………………………………………… (ulica nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, gmina, województwo, telefon)

14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 są zgodne z dowodem osobistym:

 seria......................nr ........................................................................ wydanym dnia...................................................................przez........................................................................................................................................................................................

 lub innym dowodem tożsamości:………………………………..……………………

*) niepotrzebne skreślić                                               

(data, miejscowość)                              (podpis osoby składającej kwestionariusz)

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat);
 2. bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 3. stabilne zatrudnienie.

Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (pok. 127) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu lub przesłać na adres Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Specjalista ds. zamówień publicznych” do dnia 11 września 2020 r. do godz. 15.00.

Terminem wiążącym jest data wpływu do uczelni, a nie data nadania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów.

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy