Specjalista ds. Zamówień Publicznych

SĄD NAJWYŻSZYO firmie

SĄD NAJWYŻSZY

plac Krasińskich 2/4/6

Warszawa

Sąd Najwyższy
ogłasza konkurs na stanowisko :
Specjalisty ds. Zamówień Publicznych
w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego


Główne obowiązki :

 • koordynacja obiegu dokumentów wynikających z realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych według zasad obowiązujących w Sądzie Najwyższym
 • opracowywanie rocznych planów zamówień
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu umowy
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami przetargowymi, w tym również korespondencji wynikającej z procedur odwoławczych
 • ocena formalno-prawna składanych ofert oraz udział w weryfikacji ich prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzanej w postępowaniach przetargowych.
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji przetargowej, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno - kancelaryjnej prac Komisji
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów z dostawcami materiałów i usług oraz umów dotyczących robót budowlanych
 • prowadzenie ewidencji postępowań i umów, dla których nie są stosowane przepisy ustawy
 • koordynacja udzielonych zamówień pod względem obowiązujących limitów kwotowych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w Sądzie Najwyższym


Wymagania konieczne :

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne lub prawnicze)
 • minimum 3-letni staż pracy przy obsłudze postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie umowy o pracę
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • doświadczenie w przeprowadzniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • umiejętność sporządzania umów z zakresu zamówień publicznych
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
 • systematyczność i operatywność
 • umiejętność poprawnego formułowania pism
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres


Wymagania pożądane :

 • znajomość sposobu funkcjonowania podmiotów budżetowych


Oferta powinna zawierać :

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym także studia podyplomowe, kursy, szkolenia
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo karne i skarbowe
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na dane stanowisko [art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, RODO] w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy pl.Krasińskich w Warszawie 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach, innych niż wskazane w przepisach art. 22¹ §1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, prowadzonego na podstawie Ogłoszenia z dnia 23 czerwca 2020 r. ”.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym, wraz z oznaczeniem Konkursu, przesyła się na adres : Sąd Najwyższy, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub składa się w ww. terminie w Punkcie Obsługi Intersantów Sądu Najwyższego (adres jak wyżej).

Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy