Oferta pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. WarszawyO firmie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Grębałowska

Warszawa

Specjalista ds. zamówień publicznychOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DANE JEDNOSTKI:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
tel./fax 22 67-05-200

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY


Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. zamówień publicznych


DATA OGŁOSZENIA NABORU:                                                           26.03.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:               16.04.2021 r.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)       Rejestrowanie wniosków dotyczących zamówień publicznych.
2)       Przygotowanie i upublicznienie ogłoszeń przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych
          oraz obowiązującymi w jednostce regulacjami i zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy.
3)       Organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udzielanie wyjaśnień i prowadzenie
          wszelkiej korespondencji z wykonawcami.
4)       Udział w pracach komisji przetargowej.
5)       Prowadzenie prawidłowej dokumentacji dot. postepowań o udzielenie zamówienia publicznego.
6)       Przygotowanie umów z wykonawcami na dostawy, usługi i roboty budowlane
          w uzgodnieniu z kancelarią prawną, a po ich podpisaniu przekazanie do wnioskodawców celem realizacji.
7)       Współpraca z komórkami organizacyjnymi ZGN w zakresie postępowań o zamówienia publiczne.
8)       Prowadzenie sprawozdawczości okresowej z udzielanych zamówień publicznych.
9)       Prowadzenie wymaganych rejestrów udzielonych zamówień, umów oraz postępowań unieważnionych,
          a także księgi zamówień publicznych miasta.
10)     Przedkładanie spraw do kontroli organom i osobom do tego upoważnionym.
11)     Uzupełnianie wpisów w Centralnym Rejestrze Umów.
12)     Inne czynności związane z problematyką zamówień publicznych.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca w budynku ZGN Bielany. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Toalety nie przystosowane dla pracowników niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu pracy wąskie przejścia, dojścia. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą interesantów bezpośrednią i telefoniczną, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie (kontrole terenów, przeglądy lokali) .

 

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY:

 • wykształcenie wyższe (administracja publiczna, prawo, ekonomia, zarządzanie),
 • 4 lata stażu pracy

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz rozporządzeń wydanych na ich podstawie,
 • znajomość bieżących Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy dot. zarządzania zasobem m.st. Warszawy,
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminach,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów KPA,
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze – 2 lata,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kreatywność
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% - pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób,
o których mowa poniżej.

W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Na wymienione stanowisko pracy mogą kandydować obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.


WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • podpisany własnoręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa, o którym mowa
  w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)*;
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  i o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe *;
 • klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do udziału w rekrutacji. Administratorem danych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa). Dane będą przetwarzane do czasu zamknięcia procesu rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciw,
  prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1282);
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy * ;
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji
  o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

*druk do pobrania na stronie: www.zgn-bielany.waw.pl (zakładka BIP - praca)

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla potrzeb
rekrutacji odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie lub przesłanie
za pośrednictwem poczty w terminie do 16 kwietnia 2021 r. na adres:

 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, pok. 207
 
Z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko – specjalista ds. zamówień publicznych oraz podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości)

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 67-05-210 lub w pok. 207.

DOKUMENTY UWAŻA SIĘ ZA DOSTARCZONE W TERMINIE, JEŻELI WPŁYNĘŁY NA WSKAZANY ADRES
W TERMINIE DO 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie
do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


 
 

Ogłoszenie archiwalne