Oferta pracy

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem stopy procentowej

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. zarządzania ryzykiem stopy procentowejNumer ref.: PKA/023/0221

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Czym zajmujemy się w mBanku?

Nasz Zespół zajmuje się zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej na książce bankowej. Analizujemy pozycję ryzyka stopy powstałą wskutek transakcji depozytowo-kredytowych zawieranych z naszymi klientami i zawieramy transakcje zabezpieczające to ryzyko. Ponadto przygotowujemy rekomendacje w zakresie strategii inwestycyjnej dotyczącej części produktów depozytowych i kapitału. Do naszych zadań należy dbałość o stabilność P&L, co oznacza iż dla zawieranych przez nas transakcji stosujemy albo rachunkowość zabezpieczeń albo odpowiednią klasyfikację nabywanych papierów do różnych modeli biznesowych. Bierzemy aktywny udział w dyskusji z liniami biznesowymi w zakresie wprowadzania do oferty Banku nowych produktów. Ponadto uczestniczmy w dyskusjach dotyczących wielkości limitów i definiowaniu apetytu na ryzyko w tym zakresie.

Jakie zadania czekają na Ciebie?

 • Wspomaganie zarządzania ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej, w tym analiza pozycji ryzyka i przyczyn jej zmian
 • Monitorowanie i analiza limitów ryzyka rynkowego
 • Analiza i prognoza wyniku na zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
 • Wsparcie procesu planowania wyniku z zarządzania stopą procentową księgi bankowej
 • Udział w opracowywaniu metodologii, zawiązywanie relacji oraz przygotowywanie dokumentacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń
 • Udział w rozwoju systemu rozliczeń wewnętrznych związanych z transferem ryzyka stopy procentowej, w tym przygotowywanie cen transferowych
 • Udział we wdrażaniu systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
 • Analiza rynku i przygotowywanie materiałów zarządczych w tym zakresie

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie o profilu ścisłym (np. finanse, metody ilościowe, matematyka finansowa etc)
 • Doświadczenie w obszarze ryzyka, controllingu/ skarbu/ traidingu
 • Wiedza z obszaru rynków finansowych i instrumentów finansowych oraz produktów bankowych.
 • Doświadczenie związane z miarami ryzyka stopy procentowej, zasadami rachunkowości oraz sprawozdawczości produktów bankowych (w tym metod wyceny)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Power Point
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Wysokie zdolności analityczne przy jednoczesnej umiejętności budowania relacji
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za wykonywane zdania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz asertywność

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne