Specjalista ds. zarządzania stopą procentową

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. zarządzania stopą procentowąNumer ref.: PKA/001/0121


Jakie zadania czekają na Ciebie?

 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej, w tym przygotowywanie rekomendacji profilu ryzyka oraz egzekucja transakcji zabezpieczających.
 • Analiza zarządzanej pozycji oraz wyniku na zarządzanej pozycji.
 • Monitorowanie limitów ryzyka rynkowego.
 • Udział w procesie planowania wyniku z zarządzania stopą procentową księgi bankowej.
 • Udział w rozwoju systemu rozliczeń wewnętrznych związanych z transferem ryzyka stopy procentowej.
 • Udział w rozwoju aplikacji do zarządzania stopą procentową, w tym udział we wdrażaniu systemu do zarządzania aktywami i pasywami.
 • Opracowywanie metodologii, zawiązywanie relacji oraz przygotowywanie dokumentacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie o profilu ścisłym (np. finanse, metody ilościowe, matematyka finansowa etc)
 • Doświadczenie w obszarze ryzyka, controllingu/ skarbu/ traidingu
 • Bardzo dobra znajomość rynków finansowych i instrumentów finansowych.
 • Doświadczenie w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rynku międzybankowym.
 • Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej.
 • Znajomość miar ryzyka stopy procentowej.
 • Umiejętność identyfikacji ryzyka stopy procentowej związanego z produktami banku.
 • Znajomość zasad rachunkowości zabezpieczeń.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Power Point
 • Mile widziana umiejętność programowania w SAS oraz VBA
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Wysokie zdolności analityczne przy jednoczesnej umiejętności budowania relacji
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz asertywność

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne