Ta oferta pracy jest nieaktualna od 162 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista Księgowości Dział Rachunkowości i Finansów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Specjalista Księgowości Dział Rachunkowości i Finansów
  Warszawa
  top

  Dołącz do innogy!

  Należymy do czołówki największych firm energetycznych w Europie.
  innogy to kreatywne i elastyczne podejście do potrzeb energetycznych w firmach i domach.
  Jesteś gotowy na zmiany i szukasz pracy w zaufanym, skutecznym i pełnym pasji zespole?
  Nie mogłeś trafić lepiej. Poznaj nas!
  Globalnie zatrudniamy około 66 tys.
  pracowników
   
  W Polsce innogy
  to około 1500
  pracowników
   
  Zatrudniamy
  w blisko 20 działach
  firmy

  Do Twoich zadań należeć będzie:

  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości dla spółek z Grupy innogy
  • sporządzanie pakietów sprawozdawczych dla potrzeb konsolidacji grupowej oraz innych sprawozdań finansowych wynikających z odrębnych przepisów
  • opracowywanie zasad ewidencji i schematów dekretacji dla zdarzeń gospodarczych;
  • współpraca z Centrum Usług Wspólnych realizujących ewidencję księgową
  • obsługa procesu audytu sprawozdań finansowych
  • sporządzanie analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne

   Oczekiwania wobec kandydata:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowości
  • 2-3 letnie doświadczenie w księgowości (w szczególności księga główna) - mile widziane w sprawozdawczości finansowej
  • znajomość IFRS oraz SAP FI będzie dodatkowym atutem
  • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności program Word i Excel
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju

  Co oferujemy Pracownikom?

  Mamy opinię odpowiedzialnego, solidnego Pracodawcy.
  Naszym Pracownikom oferujemy atrakcyjny pakiet benefitów:
  Atrakcyjne wynagrodzenie
  Opiekę
  medyczną
  Kartę
  Multisport
  Dodatkowe ubezpieczenie
  Paczki świąteczne
  dla dzieci
  Dofinansowanie
  do wypoczynku
  Zainteresowany? Aplikuj już teraz!

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

   

  Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez innogy Polska S. A. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

  Administrator danych osobowych oraz jego dane kontaktowe – innogy Polska S.A.

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000011733, NIP 5250000794, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 75.066.000 zł.

  Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

  • pod adresem e-mail: [email protected]
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy administratora

  Pani/Pana dane osobowe:

  • określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) są przetwarzane w celu realizacji wymogów prawnych, którym podlegamy w związku z Pani/Pana uczestnictwem w procesie rekrutacji (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);
  • są przetwarzane w celach określonych w treści zgód, które zostaną przez Panią/Pana udzielone, a których wyrażenie jest w pełni dobrowolne - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do każdego z tych celów, jest Pani/Pana dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem i wynikiem rekrutacji lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Kategorie odbiorców danych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

  • z grupy kapitałowej innogy;
  • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);
  • świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, rekrutacyjne, informatyczne i nowych technologii.

  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   

  innogy Polska S. A. zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

  Okres przechowywania danych

  Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

  1. realizacji wymogów prawnych, którym podlegamy w związku z Pani/Pana uczestnictwem w procesie rekrutacji – przez 7 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia aplikacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikowała/aplikował;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń związanych z przebiegiem i wynikiem rekrutacji lub przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu; 
  3. określonym w treści każdej ze zgód, które zostaną przez Panią/Pana udzielone - przez czas określony w treści wyrażonej zgody lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

  Przysługujące Pani/Panu prawa

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

  Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan  wówczas również prawo do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczyła/dostarczył tj. otrzymać te dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z innogy Polska S. A. lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

  Prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody

  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem i wynikiem rekrutacji lub przetwarzaniem danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w powyższym celu, chyba że wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Jeżeli wyraziła Pani/wyraził Pan którąkolwiek z dobrowolnych zgód, przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu lub aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w danym celu, należy skontaktować się z innogy Polska S. A. lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

  Podanie następujących danych osobowych tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Podanie innych danych osobowych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

   

  bottom