Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1384 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista

 • Gliwice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.02.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

  ogłasza nabór na pracownika Biura w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Specjalista

  Miejsce pracy: Gliwice
  Region: śląskie

  Osoba zatrudniona w Biurze Związku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

  • Wsparcie merytoryczne członków Związku w zakresie realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przede wszystkim w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektów ze środków EFRR.
  • Obsługę projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwłaszcza projektów realizowanych ze środków EFRR, w tym między innymi koordynację prac związanych z:
  1. oceną projektów,
  2. monitorowaniem listy projektów.
  • Koordynację realizacji projektów komplementarnych do projektów ZIT (z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywności energetycznej), realizowanych przez członków Związku ze środków POIiŚ 2014-2020.

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe.
  • Udokumentowany, co najmniej trzyletni staż zawodowy.
  • Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
  • Mile widziana znajomość zasad obliczania luki finansowej i pomocy publicznej we wnioskach o dofinansowanie projektów.
  • Znajomość następujących dokumentów:
  1. Statut Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego;
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wraz z dostępnym projektem uszczegółowienia;
  3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wraz z dostępnym projektem uszczegółowienia;
  4. „Zasady Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w lipcu 2013 r.;
  5. Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym.

  Wymagania dodatkowe:

  • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, POWER POINT;
  • Znajomość języka obcego - preferowany angielski;
  • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i otwartość.

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys zawodowy;
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

  Stałą umowę o pracę.

  Informacje o rekrutacji:

  Konkurs ma charakter dwuetapowy:

  • I etap – test merytoryczny
  • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  Do testu merytorycznego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełnią wymagania dotyczące wykształcenia, stażu pracy oraz złożą wszystkie wymagane dokumenty.

  Szczegółowy opis przebiegu naboru określa Regulamin naboru pracowników Związku Subregionu Centralnego zamieszony na stronie www.subregioncentralny.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Oświadczenia, CV, list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na pracownika Biura ZSC do obsługi projektów realizowanych ze środków EFRR oraz w ramach POIiŚ 2014-2020”, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, nr tel., adres mailowy w terminie do 23 lutego 2015 r. na adres:

  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

  Województwa Śląskiego

  Budynek nr 3, pokój 101

  44-100 Gliwice

  Dodatkowe informacje:

  • Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Związku pod numerem telefonu 32 461 22 50.
  • Nadesłane oferty nie będą odsyłane.
  • Miejsce świadczenia pracy: Gliwice, ul. Bojkowska 37.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.