Oferta pracy

Specjalista - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUKO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

aleja "Solidarności" 105

Warszawa

OGŁOSZENIE O KONKURSIENA STANOWISKO

SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN poszukuje pracownika na stanowisko specjalista/główny specjalista ds. zamówień publicznych w wymiarze pełnego etatu.


Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie/współudział w przygotowywaniu i przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 • opiniowanie wniosków pod względem ich zgodności z przepisami Pzp i regulacjami wewnętrznymi w zakresie zamówień publicznych,
 • bieżąca współpraca i wsparcie komórek organizacyjnych Instytutu w sprawach związanych z prowadzeniem postępowań,
 • ocena ofert pod kątem spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych Wykonawcom,
 • udział w przygotowaniu i aktualizacji planów zamówień publicznych,
 • monitorowanie zmian w przepisach z zakresu prawa zamówień publicznych i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych oraz analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość ustawy Pzp, Kpa, Kc, ustawy o finansach publicznych,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych, w tym po stronie Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp,
 • biegła znajomość pakietu MS Office.


Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • studia/szkolenia/kursy z zakresu finansów publicznych,
 • umiejętność podejmowania decyzji i analitycznego myślenia,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Instytutów PAN m.in. ustawy o PAN i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z tym ustawami aktów wykonawczych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – docelowo na czas nieokreślony,
 • możliwość szkoleń i doskonalenia umiejętności w zakresie zajmowanego stanowiska.


Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj do 12 października 2020 r. W tytule e-maila prosimy wpisać „Rekrutacja”.
 
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybrane osoby,
z którymi skontaktujemy się do dnia 15 października br.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór)
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 105
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Weronika Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy