Oferta pracy

Specjalista / Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY MOKOTÓW M ST WARSZAWYO firmie

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY MOKOTÓW M ST WARSZAWY

Postępu 13

Warszawa

Dyrektor

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista

(1,0 etat)

Numer ref.: 02/WAO/2021

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie Prawa Zamówień Publicznych dla DBFO - Mokotów m. st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ofertowych (ogłoszenie, SIWZ, umowa, korespondencja z wykonawcami, badanie i ocena ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, ogłaszanie wyników, przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi).
 • Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie zamówień publicznych.
 • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w BZP, BIP.
 • Opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej.
 • Przygotowywanie sprawozdania w całości z zakresu udzielanych zamówień publicznych.

 

Dodatkowe zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Warunki pracy: Miejsce pracy - Praca w budynku biura i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Brak podjazdu do budynku. W budynku brak toalety umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 

 

Stanowisko pracy - Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy – min. 3 lata,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282).

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe – administracja, ekonomia, prawo, finanse lub zarządzanie,
 • wykształcenie wyższe – staż pracy min. 4 lata,
 • min. 3–letnie doświadczenie na stanowisku ds. zamówień publicznych,
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • znajomość regulacji prawnych: z zakresu Prawa zamówień publicznych w tym aktów wykonawczych, Ustawy o finansach publicznych,
 • samodzielność, obowiązkowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, sumienność, dokładność,
 • komunikatywność i otwartość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”;
 • fakultatywnie: podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”.

Inne informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentacji do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy za pośrednictwem poczty (listownie na nw. adres) lub skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: [email protected])
w terminie do dnia:

 
7 lipca 2021 r.
 
na adres:
 
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów
m. st. Warszawy
ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila: „02/WAO/2021” + imię i nazwisko kandydata)
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub mail’owo o terminie rozmowy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adresy do dnia 7 lipca 2021 r.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na nasz temat,
odwiedź naszą stronę internetową: www.dbfomokotow.pl
 

Ogłoszenie archiwalne