Ta oferta pracy jest nieaktualna od 161 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista / Inspektor Wydział Zgód Wodnoprawnych

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Specjalista / Inspektor
  (Wydział Zgód Wodnoprawnych)
  Miejsce pracy: Szczecin

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • przygotowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
   • udzielania zgód wodnoprawnych,
   • rozpatrywania odwołań, zażaleń, ponagleń,
   • dokonywania przeglądów wydanych decyzji wodnoprawnych,
   • wydawania decyzji w zakresie dotyczącym utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
   • wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
   • przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego,
   • przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
  • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, postanowień, decyzji, wezwań, zawiadomień i innych pism w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych, odwołań, zażaleń, ponagleń oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
  • rozpatrywania skarg w rozumieniu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie opinii,
  • prowadzenie i zakładanie akt spraw wraz z metryką sprawy,
  • archiwizacja prowadzonych spraw,
  • przygotowanie raportów i sprawozdań,
  • przygotowanie wystąpień publicznych o tematyce związanej z pracą,
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami krajowymi,
  • wykonywanie zadań zleconych przez kierownika wydziału,
  • pomoc w ocenie innych zagadnień, pojawiających się w toku postępowań prowadzonych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie,
  • uczestnictwo w szkoleniach, zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, grupach roboczych, wyjazdach technicznych i studialnych związanych z działalnością RZGW w Szczecinie.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe: prawnicze, wyższe administracyjne, z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, geografii, hydrologii, budownictwa wodnego, melioracji,
  • minimum półrocznego doświadczenie w pracy zawodowej w administracji publicznej, lub w innych instytucjach i podmiotach, na stanowisku które wymagało znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa: administracyjnego, wodnego, ochrony przyrody i środowiska
  • znajomości obsługi pakietów programów biurowych oraz systemu informacji prawnej LEX lub Legalis, umiejętność obsługi systemu GIS (ArcGiS), umiejętność czytania operatów wodnoprawnych.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
  • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
  • łatwość komunikacji oraz pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

  Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny.
  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku Aplikuj, albo pocztą lub złóż osobiście Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a,70-030,Szczecin z dopiskiem: Specjalista/Inspektor (Wydział Zgód Wodnoprawnych) 2019.", zawierające poniższą klauzulę:
   
  „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”
  Oferty należy składać w terminie do: 12.02.2019 r.

  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: [email protected]

  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.04.2019 r.

  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.