Specjalista rozliczeń i księgowości funduszy w mTFI

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Specjalista rozliczeń i księgowości funduszy w mTFINumer ref.: UGR/145/1121

Do naszej nowej spółki mTFI poszukujemy członka zespołu, który będzie zajmować się aspektami operacyjno-rozliczeniowymi funduszy inwestycyjnych i zarządzanych portfeli. Jesteśmy w trakcie budowania zespołu. Aplikuj, jeśli chcesz razem z nami tworzyć TFI mBanku!

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • obsługa procesu rozliczeń transakcji i przygotowywanie projekcji płynności
 • negocjowanie umów z biurami maklerskimi i kontrahentami funduszy
 • współpraca z depozytariuszem i księgowością funduszy
 • współpraca z audytorem w procesie przeglądu/badania sprawozdań funduszy
 • nadzór nad procesem księgowym i wyceny aktywów funduszy
 • nadzór nad procesem generowania sprawozdań finansowych funduszy
 • nadzór/sporządzanie raportów okresowych dla KNF, NBP oraz klientów
 • udział w projektach realizowanych przez mTFI

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie nauk ścisłych
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
 • znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych
 • praktyczną znajomość zagadnień z zakresu rozliczeń i księgowości funduszy inwestycyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację
 • zaangażowanie, empatię i umiejętność pracy w zespole

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne