Oferta pracy

Specjalista/Specjalistka w Zespole Kampusu Szamarzewo

Uniwersytet im. Adama MickiewiczaO firmie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wieniawskiego 1

Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
ogłasza rekrutację na stanowisko
specjalisty/specjalistki w Zespole Kampusu Szamarzewo
w Sekcji Operacyjnej Centrum Wsparcia Projektów
Numer ref.: Nr ref. SWM/07-1/2020

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • wspieranie działań Uczelni w zakresie realizacji projektów badawczych;
 • realizacja celów i zadań wskazanych przez koordynatora zespołu na kampusie oraz dyrektora Centrum w zakresie prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 • czynny udział w realizacji zadań Zespołu w ramach Sekcji Operacyjnej Centrum Wparcia Projektów opisanych w Regulaminie organizacyjnym UAM (https://bip.amu.edu.pl/dokumenty/regulamin-organizacyjny-uam);
 • nawiązywanie współpracy z nauczycielami akademickimi UAM w celu przygotowania i realizacji aplikacji grantowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • znajomość zagadnień związanych ze szkolnictwem wyższym oraz badaniami naukowymi;
 • wiedza na temat programów finansujących badania naukowe realizowane przez szkoły wyższe;
 • mile widziane doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub europejskich;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji;
 • zdolności negocjacyjne;
 • umiejętność analitycznego myślenia i ustalania priorytetów;
 • inicjatywa, entuzjazm i samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Oferujemy:

 • konkurencyjne warunki wynagradzania, w tym system premiowy uzależniony od wyników pracy;
 • szeroka oferta świadczeń pozapłacowych finansowanych z funduszu świadczeń socjalnych;
 • zadaniowy system pracy;
 • udział w tworzeniu nowej komórki organizacyjnej Uczelni i kształtowanie jej procesów;
 • szansę podejmowania wyzwań i realizacji własnych inicjatyw w delegowanym obszarze odpowiedzialności;
 • ambitną, pełną wyzwań pracę w młodym zespole;
 • możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych w kraju i za granicą;
 • przyjazne środowisko pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;
 • dla już zatrudnionych uproszczona procedura zmiany stosunku pracy.
Centrum Spraw Pracowniczych poprzez system EZD lub za pomocą przycisku aplikowania. W tytule wiadomości należy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanej oferty stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonej rekrutacji:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: [email protected]
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy