Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista w Biurze Kadr Sądu Najwyższego

SĄD NAJWYŻSZYO firmie

SĄD NAJWYŻSZY

plac Krasińskich 2/4/6

Warszawa

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko:

Specjalista w Biurze Kadr Sądu Najwyższego

Miejsce wykonywania pracy:Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie (00-951), pl. Krasińskich 2/4/6

Określenie stanowiska i oferowanych warunków zatrudnienia: specjalista w Biurze Kadr
Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), umowa o pracę na okres próbny z możliwością zawarcia po tym okresie umowy na czas nieokreślony.

Liczba wolnych stanowisk: 1

Główne obowiązki na stanowisku:

 • obsługa pracowników w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • wprowadzanie danych do programu kadrowo – płacowego,
 • obsługa portalu e-PUE oraz Płatnik,
 • ustalenie uprawnień do świadczeń pracowniczych wymaganych przepisami prawa pracy,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp.,
 • kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i badań lekarskich,
 • sporządzanie i redagowanie pism,
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz kadrowych,
 • archiwizacja dokumentów wytworzonych w biurze.

Wymagania niezbędne dla kandydatów uczestniczących w naborze:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą kadr,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieskazitelny charakter,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych dotyczących spraw kadrowych i płacowych oraz emerytalno-rentowych,
 • znajomość obsługi informatycznych systemów kadrowo-płacowych i biegła obsługa komputera - pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE,
 • znajomość programu Płatnik.
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe dla kandydatów uczestniczących w naborze:

 • preferowane wykształcenie wyższe bądź studia podyplomowe z prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 • wysoki poziom komunikatywności,
 • sprawność działania, podzielność uwagi,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • wysokie zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kadr w jednostce budżetowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia składane przez kandydata:

 • curriculum vitae (CV) wraz ze wskazaniem danych identyfikacyjnych [imię (imiona), data urodzenia], wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w wymaganym obszarze oraz danych kontaktowych (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej, numeru telefonu),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • oświadczenie podpisane własnoręcznie przez kandydata:
  • że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na dane stanowisko [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, RODO] w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy
pl. Krasińskich 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach, innych niż wskazane w przepisach art.  221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty w Biurze Kadr w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, prowadzonego na podstawie Ogłoszenia z dnia 22 grudnia 2020 r.".

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Termin składania zgłoszeń wyznacza się na 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów (z dopiskiem na kopercie „nabór na stanowisko specjalisty w Biurze Kadr”) bezpośrednio w siedzibie Sądu Najwyższego (Pl. Krasińskich 2/4/6, Punkt Obsługi Interesantów), a w przypadku, gdy zostały nadane za pośrednictwem operatora pocztowego (Pl. Krasińskich 2/4/6/, 00-951 Warszawa), za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Sąd Najwyższy zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami aplikującymi
na stanowisko objęte naborem.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy