Oferta pracy

Specjalista w Departamencie Prawnym, Sekcja Egzekucji Należności

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAO firmie

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Spokojna 13A

Warszawa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju będzie miał dostęp do szybkiego internetu, walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków z zakresu najnowszych technologii.
 
Wizją CPPC jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnie z nich korzystają.
 
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
Specjalista
w Departamencie Prawnym, Sekcja Egzekucji Należności

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • przygotowywanie wezwań do zwrotu środków (udział w odzyskiwaniu odsetek i nieprawidłowo wydatkowanych środków od beneficjentów programów realizowanych przez CPPC);
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji (przygotowywanie wezwań do zwrotu środków, upomnień oraz tytułów wykonawczych);
 • prowadzenie postępowań administracyjnych o umorzenie całości lub części oraz odroczenie albo rozłożenie na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań;
 • bieżące monitorowanie wpływów na rachunki bankowe w zakresie zwrotów środków i zapłaty odsetek przez beneficjentów;
 • wyjaśnianie zwrotów środków, w tym z tytułu zwrotu oraz poprawności zwróconej kwoty odsetek od środków wykorzystywanych z naruszeniem art. 207 ust. 1 ustawy
  o finansach publicznych;
 • proporcjonalne rozliczanie dokonanych przez beneficjentów wpłat;
 • naliczanie odsetek z tytułu nieterminowego rozliczania zaliczek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, na wniosek właściwych departamentów.

To praca dla Ciebie jeśli: 

 • posiadasz wykształcenie – wyższe: prawo, administracja, ew. finanse, rachunkowość, ekonomia;
 • Twój staż pracy/doświadczenie zawodowe wynosi co najmniej 24 miesiące, w tym minimum 16 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie głównych obowiązków.
 • znasz procedury związane z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE;
 • praktycznie posługujesz się programem Excel;
 • umiesz myśleć analitycznie;
 • posiadasz umiejętność poprawnego redagowania pism;
 • dobrze organizujesz swoją pracę oraz potrafisz pracować w zespole;
 • cechuje Cię komunikatywność, systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność,
 • otwartość na zmiany, zdolność szybkiego uczenia się.
 • posiadasz znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych; kodeksu postępowania administracyjnego; o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  Ordynacji podatkowej w zakresie zagadnień objętych obszarem działania wydziału.

W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole,
 • elastyczny czas pracy pozwalający na łączenie pracy z życiem osobistym,
 • nowoczesne i ergonomiczne biuro w dogodnej lokalizacji,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych m.in:
  • możliwość kształcenia, gdyż wiemy jak ważne jest poszerzanie wiedzy,
  • dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego,
  • dofinansowanie do wczasów.

Wymagane dokumenty:

Życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 
Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 22(1) § 1 kodeksu pracy, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o  poniższej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”
 
 
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”
 
Inne dokumenty i oświadczenia: – oświadczenie o niepełnosprawności- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Składanie dokumentów:

Poprzez przycisk APLIKUJ

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 23 40). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 
Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji jeżeli wyrazi Pan/Pani stosowną zgodę.
 
Dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: RODO), jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę.
 
W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą informacje wykraczające poza zakres wynikający z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jak również w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a RODO a dla szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kandydata w kolejnych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego objętego niniejszym ogłoszeniem.
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być agencje rekrutacyjne współpracujące z Administratorem przy przeprowadzeniu procesu rekrutacji oraz podmioty prowadzące portale rekrutacyjne, za pośrednictwem których można złożyć dokumenty aplikacyjne.
 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała negatywnego wpływu na Pani/Pana udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
W związku z przetwarzaniem danych wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy