Specjalista w Departamencie Regulacji

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 21.06.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 21.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  Specjalista w Departamencie Regulacji

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • analizowanie możliwości optymalnego wykorzystania widma częstotliwości,
  • wyliczanie i opracowywanie map zasięgów dla podmiotów rozpowszechniających program drogą naziemną,
  • przygotowywanie projektów uchwał, decyzji oraz ogłoszeń ws. koncesji na rozpowszechnianie programu, w zakresie warunków technicznych,
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Departamentu Regulacji z zakresu gospodarki częstotliwościami i wymogów technicznych rozpowszechniania,
  • współpraca przy projektach aktów prawnych oraz procedur wewnętrznych Departamentu Regulacji,
  • gromadzenie danych o rozwoju rynku mediów elektronicznych w zakresie technicznym,
  • gromadzenie danych o radiofonii i telewizji koncesjonowanej, w szczególności prowadzenie wykazu częstotliwości w postaci elektronicznej,
  • współpraca w zakresie identyfikacji i kontroli zabezpieczeń technicznych lub innych środków mających ograniczyć dostęp dla małoletnich do usług medialnych na żądanie.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku - elektronika, radiokomunikacja lub telekomunikacja,
  • 3/4-letni staż pracy,
  • znajomość pakietu Microsoft Office i baz danych.

  Wymagania pożądane:

  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w programie MapInfo,
  • umiejętność posługiwania się komputerowymi programami analitycznymi, a także umiejętność samodzielnego zdobywania potrzebnej wiedzy – dotyczy specjalistycznych programów do analizy widma elektromagnetycznego.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
  • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów,
  • kreatywność i umiejętności analityczne,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres.

  ___


  Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego Oświadczenia:

   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

   

  Administrator danych:

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
  Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy
  ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

   

  Inspektor ochrony danych:

  Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawa prawna przetwarzania:

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
  o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
  do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
  na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   

  Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  [1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.).

  [2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.).

  [3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  [4] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].

  [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Inne informacje: 
  Oferty należy przesyłać do dnia 12 lipca 2019 r. na adres:
   
  Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
  01-015 Warszawa

  lub składać

  od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
  z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Regulacji”.

   
  W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Biura KRRiT.

  Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
  lub e-mailową.

  Biuro zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z kandydatami również w związku z innymi toczącymi się postępowaniami rekrutacyjnymi.

  Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.