Ta oferta pracy jest nieaktualna od 314 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2 - 4 tys. zł brutto
 • 09.08.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st.Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII / 416 / 2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343).

  Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

  Miejsce pracy: Warszawa
  Region: mazowieckie
  Wynagrodzenie: 2 - 4 tys. zł

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • przyjmowanie i kontrola dokumentów otrzymanych z zewnątrz, oraz z wewnątrz biura,
  • rozliczanie i sporządzanie dowodu wypłaty zaliczek,
  • rozliczanie magazynu żywnościowego,
  • rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
  • rozliczanie kosztów placówek zgodnie z zawartymi porozumieniami,
  • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
  • import list płac w systemie księgowym,
  • terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji,
  • analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych oraz zestawień majątku z ewidencją księgową,
  • prowadzenie ewidencji (cząstkowych rejestrów jednostki) dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 lub (korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy,
  • przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT,
  • księgowanie umorzeń środków trwałych,
  • prowadzenie windykacji należności (noty odsetkowe, potwierdzenia sald),
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  • zatwierdzanie dokumentów,
  • finansowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych,
  • współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia  prawidłowej obsługi finansowo – księgowej;

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office

  Wymagania pożądane:

  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
  • co najmniej 2 lata pracy w księgowości w sektorze finansów publicznych
  • znajomość programu księgowego sQola FK firmy QNT
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
  • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
  • zdolności analityczne

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Liczbę stanowisk pracy: 3
  • Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
  • •zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922)”

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 25 sierpnia br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa

  Tel: (0-22) 443 74 65