Ta oferta pracy jest nieaktualna od 102 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Finansowo Księgowym

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 4 - 6 tys. zł brutto
 • 14.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Miasto Stołeczne Warszawa - DBFO Ursynów

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st.Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII / 416 / 2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343).

  Specjalista w Dziale Finansowo Księgowym

  Miejsce pracy: Warszawa
  Wynagrodzenie: 4 - 6 tys. zł

  Ilość etatów: 2

  Wymiar etatu: pełny

  Umowa o pracę i umowa o pracę na zastępstwo (około 2,5 roku)

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • przyjmowanie i kontrola dokumentów otrzymanych z zewnątrz, oraz z wewnątrz biura,
  • rozliczanie i sporządzanie dowodu wypłaty zaliczek,
  • rozliczanie magazynu żywnościowego,
  • rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
  • rozliczanie kosztów placówek zgodnie z zawartymi porozumieniami,
  • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
  • import list płac w systemie księgowym,
  • terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji,
  • analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych oraz zestawień majątku z ewidencją księgową,
  • prowadzenie ewidencji (cząstkowych rejestrów jednostki) dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 lub (korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy,
  • przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT,
  • księgowanie umorzeń środków trwałych,
  • prowadzenie windykacji należności (noty odsetkowe, potwierdzenia sald),
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  • zatwierdzanie dokumentów,
  • finansowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych,
  • współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia  prawidłowej obsługi finansowo – księgowej;

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres, osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) lub poprzez przycisk APLIKUJ na dole strony do 17 grudnia 2018 r. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa

  Tel: (0-22) 443 74 65

  Strona DBFO Ursynów - Oferty pracy

  Wymagania niezbędne:

  • minimum 3 lata doświadczenia w księgowości;
  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office

  Wymagania pożądane:

  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
  • doświadczenie w pracy w księgowości w sektorze finansów publicznych
  • znajomość programu księgowego sQola FK firmy QNT
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
  • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
  • zdolności analityczne

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Euroipejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

  Niekompletne dokumenty aplikacyjne a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE M.ST. WARSZAWY

  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.