Ta oferta pracy jest nieaktualna od 205 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 27.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

  Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów

  Miejsce pracy: Szczecin

  Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich poszukuje pracownika na stanowisko specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, 
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania i realizacji zamówień na roboty budowlane i usługi,
  • znajomość ustawy Prawo Budowlane,
  • doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji robót budowlanych i remontowych w sektorze finansów publicznych,
  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów dofinansowanych ze środków UE.

  Gwarantujemy ciekawą i dynamiczną pracę w pięknym zabytkowym obiekcie.

  Kandydaci proszeni są o składanie CV w siedzibie Zamku przy ul. Korsarzy 34 ( wejście A) w Dziale Kadr (pok.203) lub w Sekretariacie (pok.206) lub przesłanie za pomocą przycisku do aplikowania.

  Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.

  Szczecin, 26 września 2018 rok


  Wyrażam/nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę(y) na przetwarzanie przez Administratora (ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE, Z SIEDZIBĄ: 70--540 SZCZECIN, UL. KORSARZY 34) moich danych osobowych obejmujących mój wizerunek utrwalony techniką fotograficzną, w celu: udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, w okresie 12 miesięcy od wyrażenia niniejszej zgody.  

  1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

  Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych odbywać się będzie:

  1. w celu: prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym: wykonywania obowiązków płatnika podatku PIT oraz dokonywania zgłoszeń i raportowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit c („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO]: art. 221 Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, art. 39 w związku z 45 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 36 ust. 10 w związku z art. 41 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  2. w celu: wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”);
  3. w celu: potwierdzenia Pani/Pana zdolności do wykonywania pracy (braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy) na podstawie:  art. 9 ust. 2 lit b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą”), art. 229 Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
  4. w celu: potwierdzenia stanu zdrowia w tym ewentualnego stopnia niepełnosprawności w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na podstawie:  art. 9 ust. 2 lit b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą”), art. 36 ust. 10 w związku z art. 41 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
  5. w celu: obrony przed roszczeniami związanymi z Pani/Pana zatrudnieniem jak również dochodzenia roszczeń związanych z Pani/Pana zatrudnieniem, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);
  6. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z art. 222 Kodeksu pracy („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);
  7. w celu: udostępnienia Pani/Panu dobrowolnych benefitów pracowniczych przez zewnętrzne podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. Pani/Pana zgody („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;”)
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.