Ta oferta pracy jest nieaktualna od 125 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Kadr i Płac

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 11.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  Specjalista w Dziale Kadr i Płac od 01.04.2019 roku

  Miejsce pracy: Warszawa

  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

  • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników,
  • naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS,
  • obsługa ZFŚS,
  • bieżąca obsługa programu PAPIRUS, PŁATNIK oraz LOTUS NOTES.

  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym.

  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatkowych, ubezpieczeń społecznych, a także działania jednostek samorządowych oraz ich umiejętne stosowanie w praktyce,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i programu PŁATNIK.

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • doświadczenie w pracy w obszarze kadr i płac – min. 3 lata,
  • doświadczenie w pracy jednostek samorządowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz poszukiwania konstruktywnych rozwiązań prawnych,
  • bezstronność, rzetelność, terminowość, systematyczność, odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

  OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI:

  Rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej.

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy, bądź zaświadczeń pracodawcy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień,
  • odręcznie podpisane oświadczenie:
   • o posiadanym obywatelstwie,
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty

  lub składanie w zamkniętej kopercie w pok. nr 1

   z dopiskiem: REKRUTACJA 8 na adres:

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

  do dnia 22 lutego 2019 roku.

  Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 22 lutego 2019 roku.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZGN Praga-Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Walewskiej 4, zgadzasz się na przetwarzanie przez ZGN Praga-Południe danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

  W ZAKŁADZIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

  W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zwanym dalej ZGN – Praga Południe jest: Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul. Walewska 4 04-022 Warszawa
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZGN – Praga Południe, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZGN – Praga Południe za pomocą adresu: [email protected]
  3. Administrator danych osobowych – ZGN – Praga Południe - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  6. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  7. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
   z ZGN – Praga Południe przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor ZGN – Praga Południe.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  10. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  11. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
   w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  12. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  1. e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  1. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
   w ZGN – Praga Południe Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.