Oferta pracy

Specjalista w Dziale Księgowości

Miejskie Centrum Oświaty w TychachO firmie

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

Piłsudskiego 12

Tychy

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 12

 

 

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze

Specjalista w Dziale Księgowości

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym lub wyższe o kierunku ekonomicznym lub ukończone studia podyplomowe o kierunku ekonomicznym,
 • staż pracy:
  • przy wykształceniu wyższym co najmniej 3 lata stażu pracy w księgowości,
  • przy wykształceniu średnim co najmniej 6 lat stażu pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna),
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność. 

Wymagania dodatkowe:  

 • zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania zadań,
 • łatwość przyswajania wiedzy,
 • analityczny sposób myślenia,
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych,
 • obiektywizm w działaniu i ocenianiu,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych dla obsługiwanych jednostek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Bieżące realizowanie płatności z tytułu zawartych umów i innych zobowiązań.
 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych.
 6. Ustalanie, odprowadzanie i ewidencjonowanie dochodów jednostek obsługiwanych.
 7. Realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatków (w tym VAT) i opłat lokalnych.
 8. Udział w opracowywaniu projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych.

W/w obowiązki powierzone będą w ramach realizacji zadań głównego księgowego jednostek obsługiwanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy biurowej znajduje się na drugim piętrze, brak możliwości wjazdu windą. Wejście do budynku po powierzchni płaskiej. Budynek posiada windę, która zatrzymuje się tylko na czwartym piętrze, z którego można zejść na niższe piętra. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz wyposażone w biurko o wymiarach standardowych. Praca pod presją czasu. 


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. 


Wymagane dokumenty i oświadczenia
:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania tutaj),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane:
  • wykształcenie,
  • staż pracy,
  • kwalifikacje,
  •  doświadczenie.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w wypadku kandydata korzystającego z uprawnień zawartych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
 • o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 • wobec kandydatów którzy nie są obywatelami polskimi, ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument poświadczający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej,
 • oświadczenia kandydata o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • tym, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
   lub za przestępstwo skarbowe,
  • prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 2 listopada 2020 r. do godziny 15:30 w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12 (pokój 202, II piętro). 


Inne informacje
:

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu należy uzyskać pod nr tel. 32/32-32-411 trzeciego dnia po zakończeniu naboru ofert.

Miejsce i termin postępowania zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze MCO. 


Miejskie Centrum Oświaty w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 32-32-411 lub (32) 43-82-309           


Dyrektor Miejskiego
Centrum Oświaty w Tychach
mgr Dorota Gnacik 

Tychy, dnia 01.10.2020 r.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy